Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Sygnatariusze

Porozumienie Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii jest otwarte dla wszystkich samorządów demokratycznie ukonstytuowanych przez wybieralnych przedstawicieli, bez względu na wielkość i stopień wdrożenia polityki klimatyczno-energetycznej.

Organizacje wspierające

Organizacje wspierające Porozumienie to organizacje non profit (stowarzyszenia samorządów lokalnych lub regionalnych, grupy, lokalne i regionalne agencje energetyczne itp.) mające możliwość promowania Porozumienia Burmistrzów oraz mobilizowania i wspierania swoich członków i/lub lokalnych władz w celu realizacji zamierzeń Porozumienia Burmistrzów.

Koordynatorzy

Koordynatorzy Porozumienia zobowiązują się do wspierania sygnatariuszy w swoim obszarze geograficznym na wiele różnych sposobów, w tym do promowania Porozumienia Burmistrzów, wsparcia technicznego i/lub finansowego przy opracowywaniu i wdrażaniu planów działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu oraz wspierania nawiązywania kontaktów z udziałem samorządów będących sygnatariuszami Porozumienia.

Europejska współpraca terytorialna
Interreg B — współpraca ponadnarodowa

Współpraca ponadnarodowa Interreg (lub Interreg B) obejmuje 15 programów koncentrujących się na wyzwaniach makroregionalnych wymagających zintegrowanego podejścia. Decyzje dotyczące szczegółów zaproszeń do składania wniosków i cech przedsięwzięć są podejmowane w przypadku każdego programu finansowania.

Adrion

Alpine Space

Amazonia

Europejska współpraca terytorialna
Interreg A — współpraca transgraniczna

Współpraca transgraniczna pomiędzy przyległymi regionami w celu promowania zintegrowanego i harmonijnego rozwoju regionalnego pomiędzy sąsiadującymi ze sobą lądowymi i morskimi regionami granicznymi:

(a) wewnętrzna współpraca transgraniczna między przyległymi regionami przygranicznymi dwóch lub więcej państw członkowskich lub między przyległymi regionami przygranicznymi co najmniej jednego państwa członkowskiego i co najmniej jednego państwa trzeciego;

Interreg

Program Interreg to ogólna nazwa europejskiej współpracy terytorialnej w ramach polityki spójności. Interreg jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej oraz Instrumentu Sąsiedztwa, Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej (NDICI).

Subscribe to