Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Sprint měst za úsporami energie

Cities Energy Saving Sprint je společná iniciativa Evropské komise, Paktu starostů a primátorů – Evropa a Evropského výboru regionů. Jejím cílem je vyzvat města k tomu, aby podnikla opatření vedoucí k okamžitému snížení jejich spotřeby energie. Tento „sprint“ potrvá 4 měsíce.

Evropská územní spolupráce
Interreg A – přeshraniční spolupráce

Přeshraniční spolupráce mezi přilehlými regiony na podporu integrovaného a harmonického regionálního rozvoje mezi sousedními pozemními a námořními příhraničními regiony:

(a) vnitřní přeshraniční spolupráce mezi přilehlými příhraničními regiony dvou nebo více členských států či mezi přilehlými příhraničními regiony alespoň jednoho členského státu a jedné třetí země či více třetích zemích,

Interreg

Interreg je obecná obchodní značka odkazující na Evropskou územní spolupráci (ETC) v rámci politiky soudržnosti. Interreg je financován Evropským fondem pro regionální rozvoj, Nástrojem předvstupní pomoci a Nástrojem pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI). V letech 2021–2027 bude Interreg podporovat přeshraniční mobilitu a úsilí o rozvoj ochrany životního prostředí, pohotovostních služeb, kvalifikovaných pracovních míst a přístupu k veřejným službám pro příští generaci EU, včetně lepší správy a řízení spolupráce a bezpečnější Evropy.

Poradenské centrum InvestEU

Poradenské centrum InvestEU je ústředním bodem vstupu pro předkladatele projektů a zprostředkovatele, kteří mají zájem o poradenskou podporu a technickou pomoc v souvislosti s ústředně spravovanými investičními fondy EU a poradenskými iniciativami v rámci čtyř oblastí politiky InvestEU, a dále v rámci meziodvětvové/horizontální poradenské složky.

Poradenské iniciativy budou zřízeny v rámci každé ze čtyř oblastí politiky fondu InvestEU a navíc také v rámci meziodvětvové složky pro horizontální poradenské podpůrné služby.

Program pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE): Zmírňování změny klimatu a adaptace na její dopady

Klimatický podprogram podporuje projekty v oblasti zemědělství, využívání půdy, správy rašelinišť, obnovitelných energií a energetické účinnosti. Spolufinancuje projekty v oblasti adaptace měst a územního plánování, odolnosti infrastruktury, udržitelného hospodaření s vodou v oblastech náchylných k suchu, povodňového a pobřežního managementu, odolnosti zemědělství, lesnictví a cestovního ruchu a/nebo podpory pro nejvzdálenější regiony EU.

Subscribe to