Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Sygnatariuszy

Porozumienie Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii jest otwarte dla wszystkich samorządów demokratycznie ukonstytuowanych przez wybieralnych przedstawicieli, bez względu na wielkość i stopień wdrożenia polityki klimatyczno-energetycznej.

Lokalne władze sąsiednich małych i średnich społeczności mogą także pod pewnymi warunkami podjąć decyzję o włączeniu się do grupy sygnatariuszy.

Zobowiązania sygnatariuszy Porozumienia są powiązane z ramami polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej: pakietem klimatyczno-energetycznym do roku 2020 dotyczącym sygnatariuszy, którzy przystąpili w latach 2008–2015 oraz unijnymi ramami polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030 i unijną strategią adaptacji do zmiany klimatu obowiązującymi sygnatariuszy, którzy przystąpili po roku 2015.

Sygnatariusze Porozumienia zobowiązują się do przyjęcia zintegrowanego podejścia zmierzającego do łagodzenia i adaptacji do zmiany klimatu. W ciągu dwóch lat od przystąpienia są oni zobowiązani do opracowania planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu, zmierzających do ograniczenia emisji CO2 przynajmniej o 40% do roku 2030 oraz zwiększenia odporności na zmianę klimatu.


Signatory Kraje Population Commitments Adhesion date
Mitigation Mitigation
Adaptation Adaptation
Energy Poverty Energy Poverty