Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe
Pilsētu mēru pakts klimata un enerģētikas jomā ir atvērts visām vietējām iestādēm, kuras sastāv no demokrātiski ievēlētiem pārstāvjiem, neatkarīgi no to lieluma un enerģētikas un klimata politikas īstenošanas posma.
Saskaņā ar definīciju Pakta atbalstītāji ir bezpeļņas organizācijas (vietējo un reģionālo iestāžu asociācijas, sadarbības tīkli, vietējās un reģionālās enerģētikas aģentūras...), kam ir iespējas popularizēt Pilsētu mēru paktu un mobilizēt un atbalstīt savus dalībniekus un/vai pašvaldības Pilsētu mēru pakta mērķu sasniegšanā.
Pakta koordinatori apņemas atbalstīt parakstītājus savā ģeogrāfiskajā darbības jomā daudzos un dažādos veidos, tostarp popularizējot Pilsētu mēru paktu, sniedzot tehnisku un/vai finansiālu atbalstu Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu izstrādē un īstenošanā un rīkojot tīklošanas pasākumus ar Pakta parakstītāju pašvaldību iesaisti.
Covenant reporting and monitoring framework

Eiropas teritoriālā sadarbība
Interreg B — transnacionāla sadarbība

Interreg transnacionālā sadarbība (jeb Interreg B) ietver 15 atšķirīgas programmas, kas vērstas uz makroreģionālām problēmām, kuru risināšanai nepieciešama integrēta pieeja. Uzsaukumu saturs un projektu parametri tiek izstrādāti katrai finansēšanas programmai atsevišķi.

Adrijas-Jonijas jūras reģions

Alpu reģions

Amazones reģionsa

Subscribe to