Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Parakstītāji

Pilsētu mēru pakts klimata un enerģētikas jomā ir atvērts visām vietējām iestādēm, kuras sastāv no demokrātiski ievēlētiem pārstāvjiem, neatkarīgi no to lieluma un enerģētikas un klimata politikas īstenošanas posma.

Atbalstītāji

Saskaņā ar definīciju Pakta atbalstītāji ir bezpeļņas organizācijas (vietējo un reģionālo iestāžu asociācijas, sadarbības tīkli, vietējās un reģionālās enerģētikas aģentūras...), kam ir iespējas popularizēt Pilsētu mēru paktu un mobilizēt un atbalstīt savus dalībniekus un/vai pašvaldības Pilsētu mēru pakta mērķu sasniegšanā.

Koordinatori

Pakta koordinatori apņemas atbalstīt parakstītājus savā ģeogrāfiskajā darbības jomā daudzos un dažādos veidos, tostarp popularizējot Pilsētu mēru paktu, sniedzot tehnisku un/vai finansiālu atbalstu Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu izstrādē un īstenošanā un rīkojot tīklošanas pasākumus ar Pakta parakstītāju pašvaldību iesaisti.

Ziņošana

Covenant reporting and monitoring framework

Eiropas teritoriālā sadarbība
Interreg B — transnacionāla sadarbība

Interreg transnacionālā sadarbība (jeb Interreg B) ietver 15 atšķirīgas programmas, kas vērstas uz makroreģionālām problēmām, kuru risināšanai nepieciešama integrēta pieeja. Uzsaukumu saturs un projektu parametri tiek izstrādāti katrai finansēšanas programmai atsevišķi.

Adrijas-Jonijas jūras reģions

Alpu reģions

Amazones reģionsa

Eiropas teritoriālā sadarbība
Interreg A — pārrobežu sadarbība

Pārrobežu sadarbība starp kaimiņu reģioniem, lai veicinātu integrētu un saskaņotu reģionālo attīstību starp kaimiņu reģioniem, kam ir kopīgas sauszemes un jūras robežas:

a) iekšēja pārrobežu sadarbība starp divu vai vairāku dalībvalstu blakus esošiem robežreģioniem vai vismaz vienas dalībvalsts un vienas vai vairāku trešo valstu blakus esošiem robežreģioniem;

b) ārēja pārrobežu sadarbība starp vismaz vienas dalībvalsts un viena vai vairāku IPA III palīdzības saņēmēju partneru vai NDCI un Krievijas Federācijas atbalstītu partnervalstu blakus esošiem robežreģioniem.

Interreg

Interreg ir kohēzijas politikas ietvaros īstenotās Eiropas teritoriālās sadarbības (ETS) programmas vispārīgs zīmola nosaukums. Interreg finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Pirmspievienošanās palīdzības instruments un Kaimiņattiecību, attīstības un starptautiskās sadarbības instruments (NDICI). 2021.–2027. gadā Interreg atbalstīs pārrobežu mobilitāti un pasākumus, kuru mērķis ir attīstīt vides aizsardzību, ārkārtas pakalpojumus, kvalificētas darbavietas un publisko pakalpojumu pieejamību nākamajai ES iedzīvotāju paaudzei, kā arī uzlabot sadarbības pārvaldību un drošību Eiropā.

Subscribe to