Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Eiropas teritoriālā sadarbība
Interreg B — transnacionāla sadarbība

Interreg transnacionālā sadarbība (jeb Interreg B) ietver 15 atšķirīgas programmas, kas vērstas uz makroreģionālām problēmām, kuru risināšanai nepieciešama integrēta pieeja. Uzsaukumu saturs un projektu parametri tiek izstrādāti katrai finansēšanas programmai atsevišķi.

Adrijas-Jonijas jūras reģions

Alpu reģions

Amazones reģionsa

Eiropas teritoriālā sadarbība
Interreg A — pārrobežu sadarbība

Pārrobežu sadarbība starp kaimiņu reģioniem, lai veicinātu integrētu un saskaņotu reģionālo attīstību starp kaimiņu reģioniem, kam ir kopīgas sauszemes un jūras robežas:

a) iekšēja pārrobežu sadarbība starp divu vai vairāku dalībvalstu blakus esošiem robežreģioniem vai vismaz vienas dalībvalsts un vienas vai vairāku trešo valstu blakus esošiem robežreģioniem;

b) ārēja pārrobežu sadarbība starp vismaz vienas dalībvalsts un viena vai vairāku IPA III palīdzības saņēmēju partneru vai NDCI un Krievijas Federācijas atbalstītu partnervalstu blakus esošiem robežreģioniem.

Interreg

Interreg ir kohēzijas politikas ietvaros īstenotās Eiropas teritoriālās sadarbības (ETS) programmas vispārīgs zīmola nosaukums. Interreg finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Pirmspievienošanās palīdzības instruments un Kaimiņattiecību, attīstības un starptautiskās sadarbības instruments (NDICI). 2021.–2027. gadā Interreg atbalstīs pārrobežu mobilitāti un pasākumus, kuru mērķis ir attīstīt vides aizsardzību, ārkārtas pakalpojumus, kvalificētas darbavietas un publisko pakalpojumu pieejamību nākamajai ES iedzīvotāju paaudzei, kā arī uzlabot sadarbības pārvaldību un drošību Eiropā.

InvestEU Konsultāciju centrs

InvestEU Konsultāciju centrs ir galvenais kontaktpunkts projektu virzītājiem un starpniekiem, kam nepieciešamas konsultācijas un tehniskā palīdzība, kas saistīta ar centralizēti pārvaldītiem ES ieguldījumu fondiem un konsultatīvām iniciatīvām kādā no četrām InvestEU politikas jomām, kā arī starpnozaru/horizontālo konsultāciju komponenta ietvaros.

Konsultatīvās iniciatīvas tiks izveidotas katrā no četrām InvestEU politikas jomām, kā arī horizontālo konsultatīvā atbalsta pakalpojumu starpnozaru komponenta ietvaros.

Vides un klimata pasākumu programma (LIFE): klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām

Klimata apakšprogramma atbalsta projektus, kas saistīti ar zemkopību, zemes izmantojumu, kūdrāju apsaimniekošanu, atjaunojamajiem energoresursiem un energoefektivitāti. Tā piešķir līdzfinansējumu projektiem šādās jomās: pilsētvides pielāgošana un zemes izmantojuma plānošana, infrastruktūras noturība, ūdens ilgtspējīga apsaimniekošana sausuma ietekmētos apgabalos, plūdu novēršana un piekrastes apsaimniekošana, lauksaimniecības, mežsaimniecības un tūrisma nozaru noturība un/vai atbalsts ES attālākajiem reģioniem.

Vides un klimata pasākumu programma (LIFE)

Programmai LIFE ir divi novirzieni: vide un rīcība klimata jomā.
Novirzienārīcība klimata jomā ir arī divas apakšprogrammas:
a.    Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām
b.    Pārkārtošanās uz tīru enerģiju

Projekti tiek finansēti šādās kategorijās:

-    Standarta pasākumu projekti (SPP) — tradicionāli LIFE projekti, kas balstīti uz paraugpraksi, demonstrēšanu, spēju palielināšanu, ieviešanu, ieguldījumu mobilizēšanu un atbilstošās ES politikas īstenošanu.

-    Stratēģiski projekti (SP)

“Apvārsnis Eiropa”: uzdevumi

Uzdevumi tiek īstenoti kā pasākumu, piemēram, pētniecības projektu, politikas pasākumu vai pat likumdošanas iniciatīvu, kopums, lai sasniegtu izmērāmu mērķi, ko nebūtu iespējams sasniegt ar atsevišķu pasākumu palīdzību. Uzdevumi palīdzēs sasniegt Eiropas Zaļā kursa, Eiropas plāna cīņai ar vēzi, kā arī ilgtspējīgas attīstības mērķus.

“Apvārsnis Eiropa”: 6. kopa — pārtika, bioekonomika, dabas resursi, lauksaimniecība un vide

Šīs kopas mērķis ir samazināt vides degradāciju, apturēt un vērst par labu bioloģiskās daudzveidības samazināšanos uz sauszemes, iekšzemes ūdeņos un jūrā un labāk apsaimniekot dabas resursus, īstenojot inovatīvas pārmaiņas ekonomikā un sabiedrībā gan pilsētas, gan lauku vidē.

Subscribe to