Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Signatári

Dohovor primátorov a starostov pre klímu a energetiku je otvorený pre všetky demokraticky vytvorené/zvolené miestne orgány a to bez ohľadu na to v akej fáze implementácie energetických a klimatických politík sa nachádzajú.

Podporovatelia

Podporovatelia Dohovoru sú definovaní ako neziskové organizácie (združenia miestnych a krajských orgánov, siete, miestne a regionálne energetické úrady…) schopné propagovať Dohovor primátorov a starostov, mobilizovať a podporovať svojich členov a/alebo miestne samosprávy pri dosahovaní cieľov Dohovoru primátorov a starostov.

Koordinátori

Koordinátori Dohovoru sa zaväzujú pomáhať signatárom na svojom geografickom území mnohými rôznymi spôsobmi, vrátane propagácie Dohovoru primátorov a starostov, technickej a/alebo finančnej podpory na rozvoj a implementáciu akčných plánov pre trvalo udržateľnú energiu a klímu, a tiež vytváranie sieťových aktivít zahŕňajúcich samosprávy, ktoré sú signatármi Dohovoru.

Európska územná spolupráca
Interreg A– cezhraničná spolupráca

Cezhraničná spolupráca medzi susediacimi regiónmi pre propagáciu integrovaného a rovnomerného regionálneho rozvoja medzi susediacimi krajinami a morskými hraničiacimi regiónmi:

(a) interná cezhraničná spolupráca medzi susediacimi hraničnými regiónmi dvoch alebo viacerých členských štátov alebo medzi susediacimi hraničnými regiónmi aspoň jedného členského štátu a jednej alebo viacerých tretích krajín

Interreg

INTERREG je všeobecná značka odkazujúca na Európsku územnú spoluprácu (EÚS) v rámci kohéznej politiku. INTERREG je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, nástroja pre predvstupovú pomoc a nástroja pre susedstvo, rozvoj a medzinárodnú spoluprácu (NDICI). V rokoch 2021-2027 bude Interreg podporovať cezhraničnú mobilitu a snahy o rozvoj ochrany životného prostredia, havarijné služby, zručné pracovné pozície a prístup k verejným službám pre ďalšiu generáciu EÚ, ako aj lepšiu správu spolupráce a bezpečnejšiu a zabezpečenejšiu Európu. INTERREG zahŕňa tieto podprogramy:

Subscribe to