Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Európska územná spolupráca
Interreg A– cezhraničná spolupráca

Cezhraničná spolupráca medzi susediacimi regiónmi pre propagáciu integrovaného a rovnomerného regionálneho rozvoja medzi susediacimi krajinami a morskými hraničiacimi regiónmi:

(a) interná cezhraničná spolupráca medzi susediacimi hraničnými regiónmi dvoch alebo viacerých členských štátov alebo medzi susediacimi hraničnými regiónmi aspoň jedného členského štátu a jednej alebo viacerých tretích krajín

Interreg

INTERREG je všeobecná značka odkazujúca na Európsku územnú spoluprácu (EÚS) v rámci kohéznej politiku. INTERREG je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, nástroja pre predvstupovú pomoc a nástroja pre susedstvo, rozvoj a medzinárodnú spoluprácu (NDICI). V rokoch 2021-2027 bude Interreg podporovať cezhraničnú mobilitu a snahy o rozvoj ochrany životného prostredia, havarijné služby, zručné pracovné pozície a prístup k verejným službám pre ďalšiu generáciu EÚ, ako aj lepšiu správu spolupráce a bezpečnejšiu a zabezpečenejšiu Európu. INTERREG zahŕňa tieto podprogramy:

Centrum európskeho investičného poradenstva

Centrum európskeho investičného poradenstva (InvestEU Advisory Hub) je centrálny vstupný bod pre realizátorov projektov a sprostredkovateľov, ktorí hľadajú poradenskú a technickú pomoc súvisiacu s centrálne riadenými investičnými fondmi EÚ a poradenské iniciatívy podľa štyroch okien politiky InvestEU a takisto podľa viacsektorových/horizontálnych poradenských komponentov

Poradenské iniciatívy budú usporiadané podľa každého zo štyroch okien politiky

InvestEU a takisto podľa viacsektorových komponentov pre horizontálne poradenské podporné služby.

Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE): Zmiernenie zmeny klímy a prispôsobenie sa

Podprogram na ochranu klímy podporuje projekty v oblastiach poľnohospodárskej výroby, používania pôdy, riadenia rašelinísk, obnoviteľných energií a energetickej efektivity. Spolufinancuje projekty v oblastiach prispôsobovania sa v mestách a plánovania použitia pôdy v oblastiach náchylných na sucho, trvalo udržateľné vodné hospodárstvo v oblastiach náchylných na sucho, riadenie záplav a pobrežných oblastí, odolnosť poľnohospodárskych, lesníckych a turistických odvetví a/alebo podpora pre najvzdialenejšie regióny EÚ.

Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE)

Program LIFE je rozdelený na dve vetvy: jedna pre životné prostredie a druhá pre ochranu klímy.
Vetva pre ochranu klímy má ďalej dva podprogramy:
a.    Zmiernenie zmeny klímy a prispôsobenie sa
b.    Prechod na čistú energiu

Projekty sú financované podľa týchto kategórií:

-    Štandardné akčné projekty (SAP), tradičné LIFE projekty zamerané na osvedčené postupy, demonštráciu, budovanie kapacít, rozmiestnenie, mobilizovanie investícií a implementáciu príslušnej politiky EÚ.

-    Strategické projekty (SP)

Horizont Európa: Misie

Misie budú fungovať prostredníctvom portfólia krokov – ako sú výskumné projekty, opatrenia politík alebo dokonca legislatívne iniciatívy - aby sa dosiahol merateľný cieľ, ktorý sa nedal dosiahnuť pomocou jednotlivých krokov. Misie prispejú k cieľom Európskej zelenej dohody, Európskeho plánu na boj proti rakovine a takisto k Cieľom trvalo udržateľného rozvoja.

Horizont Európa: Klaster 6 Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

Cieľom tohto klastra je zníženie degradácie životného prostredia, zastavenie a obrátenie úpadku biodiverzity na pôdu, vnútrozemské vody a moria a lepšie spravovanie prírodných zdrojov pomocou transformatívnych zmien v hospodárstve a spoločnosti v mestských aj vidieckych oblastiach.

Subscribe to