Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Zarządzanie i wsparcie

Porozumienie Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii to wyjątkowy ruch polityczny sterowany przez burmistrzów.

Zarząd polityczny

Zarządzanie

W Europie Porozumieniem Burmistrzów kieruje zarząd polityczny, w którego skład wchodzą burmistrzowie i lokalni liderzy.

Członkowie zarządu regularnie spotykają się i są zapraszani do dyskusji z liderami instytucji UE na temat rozwoju lokalnych działań w zakresie energii i klimatu.

Zarząd polityczny Porozumienia Burmistrzów:

Covenant of Mayors Board 2023

Wsparcie

Grupa praktyków

Porozumienie Burmistrzów to inicjatywa dla miast kształtowana przez miasta. Grupa praktyków łączy miasta, regiony i specjalistów zajmujących pozycję liderów w zakresie łagodzenia i przystosowania się do zmiany klimatu z całej Europy oraz stwarza im możliwość współpracy na rzecz konsolidacji i rozwoju inicjatywy.

Członkowie grupy dzielą się doświadczeniami i fachową wiedzą w zakresie łagodzenia i przystosowania się do zmiany klimatu na poziomie lokalnym oraz dostępu do energii. Zachęca się ich także do wnoszenia wkładu w zakresie kluczowych działań metodologicznych i strategicznych inicjatywy. W zależności od tematów specjaliści w zakresie przystosowania lub łagodzenia zmiany klimatu są proszeni o wskazywanie konkretnych wyzwań, zarówno jeśli chodzi o konkretną metodologię działania Porozumienia, jak i bardziej ogólne wytyczne dotyczące przyszłych zmian.

 

Ambasadorzy

  • Członkowie Europejskiego Komitetu Regionów

Podstawowym celem krajowych ambasadorów Porozumienia Burmistrzów jest wspieranie i umacnianie inicjatywy w każdym państwie członkowskim, udział w działaniach dotyczących poszczególnych krajów oraz wzmacnianie więzi i współpracy z posłami do Parlamentu Europejskiego i rządami krajowymi. Celem Izby Ambasadorów Krajowych jest również nawiązanie kontaktu z miastami i gminami, które mogłyby skorzystać ze wsparcia technicznego i doradztwa finansowego oraz stać się aktywnymi agentami w realizacji działań na rzecz klimatu.
 

Pełna lista ambasadorów dostępna jest tutaj.

 

  • Posłowie do Parlamentu Europejskiego

Pełnią oni rolę symbolicznych przywódców i rzeczników w swoim państwie członkowskim oraz w instytucjach UE. Promują Porozumienie Burmistrzów i prezentują stanowisko miast w procesie kształtowania polityki europejskiej, zwłaszcza poprzez:

  • promowanie Porozumienia Burmistrzów w czasie wydarzeń krajowych
  • mobilizowanie burmistrzów w swoich państwach członkowskich i regionach do przystąpienia do inicjatywy
  • prezentowanie idei i osiągnięć Porozumienia w Parlamencie Europejskim
  • przemawianie jako ambasadorowie Porozumienia w czasie wydarzeń europejskich i międzynarodowych.

Dowiedz się więcej, zapoznając się z Zaproszeniem dla ambasadorów!

 

Biuro

Biuro Porozumienia Burmistrzów w Europie jest prowadzone przez konsorcjum sieci miast, Energy Cities, Climate Alliance, EUROCITIES, FEDARENE, ICLEI i CEMR oraz firmę informatyczną Akaryon.
Prowadzi ono dla sygnatariuszy zespół pomocy, wspiera proces politycznego sterowania inicjatywą, buduje potencjał miast poprzez szeroki zakres wydarzeń, środków i materiałów oraz dba o zwiększenie widoczności Porozumienia Burmistrzów na szczeblu europejskim.

•    Biuro pomocy dla sygnatariuszy:info@eumayors.eu
•    Biuro pomocy dla koordynatorów: coordinators@eumayors.eu
•    Biuro pomocy dla organizacji wspierających: supporters@eumayors.eu
•    Pomoc techniczna WCB w zakresie łagodzenia skutków zmian klimatu: JRC-COM-TECHNICAL-HELPDESK@ec.europa.eu

info@eumayors.eu
Covenant of Mayors - Europe Office
Mundo Madou
Avenue des Arts 7-8
1210 Bruxelles
Belgium