Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Ataskaitos

Ataskaitų teikimo ir stebėsenos platforma

Miestų energijos taupymo sprintas

Miestų energijos taupymo sprintas – tai bendroji Europos Komisijos, Europos Merų pakto ir Europos Regionų komiteto iniciatyva, skatinanti miestus imtis priemonių, kurios staigiai sumažintų jų energijos suvartojimą. Šis „Sprintas“ finišuos po 4 mėnesių laikotarpio.

Europos teritorinis bendradarbiavimas
Interreg B – tarpvalstybinis bendradarbiavimas

Interreg tarpvalstybinis bendradarbiavimas (arba Interreg B) apima 15 įvairių programų, skiriančių dėmesį makroregioninėms problemoms, kurios reikalauja integruoto požiūrio. Išsami informacija apie kvietimus ir projektų ypatumus priklauso nuo atskiros finansavimo programos.

Adrion

Alpių erdvė

Amazonės regionas

Europos teritorinis bendradarbiavimas
Interreg A – bendradarbiavimas abipus sienos

Tarpvalstybinis gretimų regionų bendradarbiavimas, siekiant skatinti integruotą ir darnią regioninę plėtrą tarp kaimyninių sausumos ir jūrų pasienio regionų:

a) vidaus tarpvalstybinis bendradarbiavimas tarp dviejų ar daugiau gretimų valstybių narių pasienio regionų arba tarp gretimų pasienio regionų bent vienoje valstybėje narėje ir vienos ar daugiau trečiųjų šalių

Interreg

Interreg – tai plačiai naudojamas Europos teritorinio bendradarbiavimo (ETB) programos, atitinkančios sanglaudos politikos reikalavimus, pavadinimas. „Interreg“ yra finansuojama Europos regioninės plėtros fondo, Pasirengimo narystei pagalbos priemonės ir Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės (KVTBP). 2021–2027 m. „Interreg“ rems tarpvalstybinį judumą ir pastangas plėtoti aplinkos apsaugą, skubios pagalbos tarnybas, kvalifikuotas darbo vietas ir prieigą prie viešųjų paslaugų kitai ES kartai, taip pat geresnį bendradarbiavimo valdymą ir saugesnę Europą.

„InvestEU“ konsultavimo centras

„InvestEU“ konsultavimo centras skirtas projektų rengėjams ir tarpininkams, ieškantiems konsultacinės ir techninės pagalbos, susijusios su centralizuotai valdomais ES investiciniais fondais ir konsultacinėmis iniciatyvomis, įgyvendinamomis pagal 4 „InvestEU“ politikos linijas, taip pat vadovaujantis tarpsektoriniu ir (arba) horizontaliosios konsultacijų paramos komponentu.

Patariamosios iniciatyvos bus sukurtos pagal kiekvieną iš 4 „InvestEU“ politikos linijų, taip pat pagal horizontaliosios konsultacijų paramos paslaugų tarpsektorinį komponentą.

LIFE – Aplinkos ir klimato politikos programa Klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas

Klimato paprogramė remia projektus ūkininkavimo, žemėnaudos, durpynų tvarkymo, atsinaujinančios energijos ir energijos vartojimo efektyvumo srityse. Ji vykdo bendrą finansavimą projektams, susijusiems su miestų pritaikymu ir žemėnaudos planavimu, infrastruktūros atsparumu, tvariu vandens valdymu sausroms jautriose vietovėse, potvynių ir pakrančių valdymo, žemės ūkio, miškininkystės ir turizmo sektorių atsparumu arba parama atokiausiuose ES regionuose.

Subscribe to