Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Dlaczego Porozumienie Burmistrzów?

Łączymy działania lokalne z inicjatywami globalnymi i europejskimi

Europejski Zarząd Porozumienia Burmistrzów na rzecz Klimatu i Energii łączy tysiące lokalnych podmiotów administracji publicznej, które chcą zapewnić swoim obywatelom lepszą przyszłość. Przystępując do inicjatywy, dobrowolnie zobowiązują się do realizacji celów UE w zakresie klimatu i energii.

Porozumienie Burmistrzów zostało zapoczątkowane w 2008 roku w Europie. Inicjatywa ta nie tylko okazała się pierwszym tego rodzaju oddolnym działaniem związanym z energią i zmianami klimatu, ale także wielkim, wykraczającym poza oczekiwania sukcesem odniesionym w krótkim czasie.

Powstałe w 2015 roku Porozumienie Burmistrzów na rzecz Klimatu i Energii wykorzystuje doświadczenia zdobyte w Europie i poza nią oraz bazuje na kluczowych czynnikach sukcesu tej inicjatywy: oddolne zarządzanie, wielopoziomowy model współpracy oraz kontekstowe ramy działania.

EU Framework

Punkt odniesienia dla działań w zakresie energii i klimatu

Od początku inicjatywa Porozumienia Burmistrzów została pomyślana w taki sposób, aby samorządom działającym w bardzo zróżnicowanych kontekstach krajowych zapewnić ramy dla lokalnych działań w zakresie energii i klimatu, które są oparte na 4 zasadach:

  • Spójność i przejrzystość dzięki wspólnym dla wszystkich ramom sprawozdawczości
  • Elastyczność i możliwość dostosowania wspólnych ram w celu lepszego uwzględnienia szczególnych potrzeb i realiów lokalnych
  • Ocena danych zgłoszonych przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (sygnatariusze mogą zostać zawieszeni w przypadku braku zgodności)
  • Promocja i wymiana doświadczeń poprzez aktualności w witrynie internetowej, media społecznościowe oraz wydarzenia online i offline…