Skip to main content
Конвент на кметовете – Европа
Конвентът на кметовете за климата и енергетиката е отворен за всички местни органи, избрани демократично с/от избрани представители, независимо от размера и етапа на прилагане на неговите политики относно енергетиката и климата. Съседните малки и средни местни органи могат също, при определени условия, да решат да се присъединят като група от участващи страни.
Поддържащите структури на Конвента са организации с нестопанска цел (сдружения на местни и регионални власти, мрежи, местни и регионални агенции по енергетика и др.), които имат капацитета да популяризират Конвента на кметовете и да мобилизират и подкрепят своите членове и/или местните управления в постигането на целите на Конвента на кметовете.
Координаторите на Конвента се ангажират да подкрепят участващите страни в техния географски район по множество различни начини, включително чрез популяризиране на Конвента на кметовете, техническа и/или финансова подкрепа за разработване и изпълнение на Планове за действие за устойчива енергетика и климат и дейности по създаване на контакти, включващи участващите общини в Конвента.
Рамка за отчитане и мониторинг на Конвента
Cities Energy Saving Sprint (Градски спринт в подкрепа на пестенето на енергия) е съвместна инициатива на Европейската комисия, Споразумението на кметовете – Европа и Европейския комитет на регионите, чиято цел е да насърчи градовете да предприемат мерки за незабавно намаляване на своето потребление на енергия. „Спринтът“ ще продължи 4 месеца.
Subscribe to