Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Financing opportunitiesFundusze w ramach wspólnego zarządzania Unijny program finansowania Pomoc techniczna i wsparcie doradcze Instrumenty instytucji finansowych Alternatywne systemy finansowania

Support services

Fundusze w ramach wspólnego zarządzania Unijny program finansowania Pomoc techniczna i wsparcie doradcze Instrumenty instytucji finansowych Alternatywne systemy finansowania

Smart Cities Marketplace (SCM)

Smart Cities Marketplace to platforma Komisji Europejskiej łącząca wszystkie podmioty miejskie w celu wspierania zielonej, cyfrowej i sprawiedliwej transformacji w miastach, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich gmin. Ściśle współpracuje ona z Porozumieniem Burmistrzów, Europejskim Instrumentem Miejskim (zob. poniżej) i wieloma innymi inicjatywami. Zapewnia ona praktyczne możliwości w zakresie budowania potencjału i know-how, a także zawiera zintegrowany proces Explore-Shape-Deal Matchmaking, który ułatwia badanie możliwości, kształtowanie pomysłów na przedsięwzięcia i finalizowanie transakcji finansowania z dowolnym członkiem sieci inwestorów Smart Cities Marketplace. Katalog możliwości w tym obszarze stale się zwiększa.

Europejski Instrument Miejski (EUCF)

Ogólnoeuropejski Instrument Miejski został utworzony w ramach programu Horyzont 2020. Wspiera on gminy, grupy gmin, a także lokalne podmioty publiczne skupiające gminy w całej Europie w celu opracowania koncepcji inwestycyjnych i przyspieszenia inwestycji w zrównoważoną energię. W ramach dotacji w wysokości 60 000 euro EUCF finansuje usługi i działania wspierające rozwój koncepcji inwestycyjnych, takie jak (techniczne) studia wykonalności, analizy rynkowe, analizy zainteresowanych stron, analizy ryzyka, analizy prawne, ekonomiczne i finansowe itp. Dotacja nie jest przeznaczona na bezpośrednie finansowanie inwestycji.

NextGenerationEU

NextGenerationEU (NGEU) to tymczasowy instrument mający na celu pobudzenie ożywienia gospodarczego, stanowiący część największego pakietu stymulacyjnego, jaki kiedykolwiek był finansowany w Europie. Jest on dostępny dla państw członkowskich, ale może również służyć do finansowania przedsięwzięć lokalnych.

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

Jest to tymczasowy instrument na rzecz odbudowy, który umożliwia Komisji gromadzenie środków finansowych w celu ułatwienia naprawy bezpośrednich szkód gospodarczych i społecznych spowodowanych pandemią koronawirusa. Służy on finansowaniu planów odbudowy i zwiększenia odporności przedstawianych przez państwa członkowskie, w tym reform i inwestycji, które mają zostać zrealizowane do końca 2026 r. Więcej informacji.

Zielone obligacje NextGenerationEU

Obligacje oznaczone jako ekologiczne, odpowiedzialne społecznie i oferowane przez podmioty stosujące zasady ładu korporacyjnego (ESG) to szybko rozwijający się segment na rynkach kapitałowych. Dwa najpopularniejsze rodzaje obligacji ze znakiem ESG to obligacje społeczne i obligacje zielone. W ramach NextGenerationEU Komisja Europejska wyemituje 30% instrumentu NGEU w postaci zielonych obligacji. Ich celem jest:

  • zapewnienie dostępu do szerokiego grona inwestorów, w szczególności inwestorów zorientowanych na aspekty ESG, zgodnie z celami strategii finansowania NextGenerationEU;

  • powiększenie rynku zielonych obligacji i zainspirowanie większej liczby emitentów do emisji zielonych obligacji;

  • zwiększenie przepływów finansowych w kierunku potencjalnie ryzykownych zielonych technologii, co w dłuższej perspektywie przyniesie korzyści gospodarce realnej dzięki większej dostępności bezpiecznych i pokaźnych zielonych aktywów służących dywersyfikacji inwestycji ekologicznych. Inwestycje w bardziej ryzykowne projekty ekologiczne można zrównoważyć bezpiecznymi zielonymi obligacjami NextGenerationEU.

     

Przydatne linki

Przedstawiamy najważniejsze publikacje, w tym najlepsze praktyki pochodzące z Porozumienia Burmistrzów, zdobyte doświadczenia i przydatne sprawozdania najważniejszych instytucji UE. Wiele publikacji jest dostępnych tylko dla społeczności burmistrzów i można do nich dotrzeć, przechodząc na tej stronie do Private Area Resource Library (biblioteka materiałów w obszarze prywatnym)  (MyCovenant).

W szczególności opracowaliśmy serię czterech ulotek, które mają na celu zaprezentowanie szerokiej gamy możliwości finansowania i pozyskiwania funduszy przeznaczonych do wykorzystania w związku z działaniami w obszarze energii i klimatu:

  1. Innowacyjne systemy finansowania
  2. Pomoc w opracowywaniu projektów
  3. Unijny program finansowania
  4. Instrumenty instytucji finansowych

 

Finansowanie działań na rzecz klimatu: miasta i regiony inwestujące w energię – Komitet Regionów

×