Skip to main content
Конвент на кметовете – Европа

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ Като координатор

Конвентът на кметовете приветства всички нива на управление, както и съответните им подкрепящи организации, агенции и сдружения, да се присъединят към инициативата и да помогнат за наваксване с местните дейности, свързани с климата и енергията.

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ - Като координатор

Координаторите на Конвента могат да се ангажират да подкрепят участващите страни в техния географски район по множество различни начини, включително чрез популяризиране на Конвента на кметовете, техническа и/или финансова подкрепа за разработване и изпълнение на Планове за действие за устойчива енергия и климат и дейности по създаване на контакти, включващи участващите страни в Конвента. За повече информация вижте тук.

 

Кой може да се включи 

Национални, регионални и подрегионални публични органи, които официално се ангажират да предоставят стратегически насоки, финансова и техническа подкрепа на участващите страни в Конвента, ще бъдат официално признати за координатори на Конвента.

За повече информация вижте тук.

Ако имате нужда от допълнителни пояснения, свържете се с центъра за помощ за координатори на Конвента на coordinators@eumayors.eu.

 

Как да се присъедините 

За да се регистрира като официален координатор на Конвента, Вашата организация трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1

След като проверите дали отговаряте на условията, регистрирайте се в създадената за целта онлайн платформа.

Стъпка 2

След потвърждение от центъра за помощ на Конвента в Европа, че отговаряте на изискванията, ще получите нашата декларацията за ангажираност. Можете да откриете предварителна версия тук .

Стъпка 3

Представете декларацията за ангажираност на съвета си за одобрение и подпис. След като бъде подписана, изпратете я обратно на coordinators@eumayors.eu. След получаване на декларацията центърът за помощ на Конвента в Европа ще публикува профил на организацията Ви и ще станете официален член на общността на Конвента.

Регистрация като координатор