Skip to main content
Конвент на кметовете – Европа

Цели и ключови стълбове

 

ЗА НАС – Цели и ключови стълбове 

2050: Към по-справедлива и неутрална по отношение на климата Европа за всички

 

„Ние, кметовете от цяла Европа, с настоящото повишаваме своите амбиции по отношение на климата и се ангажираме да изпълняваме действия с темпа, зададен от науката, като част от съвместните усилия да за поддържане на под 1,5 световно повишаване на температурата – най-високата амбиция на Парижкото споразумение. 
Нашата визия е, че до 2050 г. ще живеем в декарбонизирани и устойчиви градове с достъп до достъпна, сигурна и устойчива енергия. Като част от движението на Конвента на кметовете – Европа, ние ще продължим (1) да намаляваме емисиите на парникови газове на нашата територия; (2) да увеличаваме издръжливостта и да се подготвяме за неблагоприятното въздействие на изменението на климата; (3) да преодоляваме енергийната бедност като ключово действие за осигуряване на справедлив преход.“ 

[извадка от официалния документ за ангажиментите]

 

https://eu-mayors.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-07/3pillars.png

3-те стълба на ангажиментите на участващите страни

  • Намаляване на емисиите на парникови газове с 55% до 2030 г. 

  • Повишаване на устойчивостта 

  • Намаляване на енергийната бедност 

 

„Ние [кметовете от цяла Европа] се ангажираме да дадем своя принос, като предприемем следните действия:

1. ЩЕ ПОЕМЕМ ангажимент да определим средносрочни и дългосрочни цели, в съответствие с целите на ЕС, и поне толкова амбициозни, колкото националните цели. Нашата цел ще бъде постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. Предвид настоящата извънредна ситуация в областта на климата, ние ще превърнем дейностите, свързани с климата, в наш приоритет, и ще комуникираме това на нашите граждани.

2. ЩЕ АНГАЖИРАМЕ нашите граждани, бизнеси и правителства на всички равнища на изпълнение на тази визия и в трансформацията на нашите социални и икономически системи. Стремим се да съставим пакт за климата на местно равнище с всички отговорни лица, които ще ни помогнат за постигането на тези цели.

3. ЩЕ ДЕЙСТВАМЕ, сега и заедно, за да наваксаме и ускорим необходимия преход. Ние ще разработим, изпълним и отчетем, в рамките на установените срокове, план за действие за постигане на нашите цели. Нашите планове ще включват разпоредби за смекчаване на последиците и адаптиране към изменението на климата и същевременно приобщаване. 

4. ЩЕ СЪЗДАДЕМ КОНТАКТИ с наши колеги кметове и местни лидери в Европа и извън нея, за да си служим взаимно като източник на вдъхновение. Ще ги насърчим да се присъединят към нас в движението на Световния конвент на кметовете, независимо в коя точка от света се намират, в случай че приемат целите и визията, описани в настоящия документ.“ 

[извадка от официалния документ за ангажиментите]

 

Научете повече: