Skip to main content
Конвент на кметовете – Европа

участващи страни

Конвентът на кметовете за климата и енергетиката е отворен за всички местни органи, избрани демократично с/от избрани представители, независимо от размера и етапа на прилагане на неговите политики относно енергетиката и климата.

Съседните малки и средни местни органи могат също, при определени условия, да решат да се присъединят като група от участващи страни.

Ангажиментите на участващите страни в Конвента са свързани с политическата рамка на ЕС в областта на климата и енергетиката: пакетът на ЕС в областта на климата и енергетиката за 2020 г. за участващи страни, които са се присъединили между 2008 г. и 2015 г., и рамката в областта на климата и енергетиката за 2030 г., както и Стратегията на ЕС за адаптиране към изменението на климата, за участващи страни, които се присъединяват след 2015 г.

Участващите страни в Конвента се ангажират да възприемат комплексен подход към смекчаването на последиците от изменението на климата и адаптацията. От тях се изисква в рамките на първите две години от присъединяването да разработят План за действие за устойчива енергетика и климат с цел намаляване на емисиите на CO2 най-малко с 40% до 2030 г. и увеличаване на устойчивостта на изменението на климата.


Signatory Държава Population Commitments Adhesion date
Mitigation Mitigation
Adaptation Adaptation
Energy Poverty Energy Poverty