Skip to main content
Конвент на кметовете – Европа

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ Като поддържаща структура

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ - Като поддържаща структура 

Поддържащите структури на Конвента са организации с нестопанска цел (сдружения на местни и регионални власти, местни и регионални агенции по енергия и организации на гражданското общество), които имат капацитета да популяризират Конвента на кметовете – Европа и да мобилизират и подкрепят своите членове и/или местните управления в постигането на целите на Конвента на кметовете – Европа.

Те предприемат действия в рамките на своите територии и области на компетентност (напр. енергия, околна среда, води, въздух) и на различни равнища на управление (напр. европейско, национално, регионално или местно), за да популяризират инициативата на Конвента на кметовете – Европа и за да подкрепят своите участващи страни. Със своите експертни познания в областта на нормативната, законодателната и финансовата рамка, според която работят – независимо дали на местно, регионално, национално или европейско равнище, поддържащите структури на Конвента са в идеална позиция да предоставят индивидуални съвети на участващите страни и да определят съвместни действия със съществуващите инициативи.

 

Кой може да се включи 

Като поддръжници на Конвента могат да се присъединят сдружения на местни и регионални власти, европейски федерации, местни и регионални тематични агенции (по енергия/околна среда), НПО и организации на гражданското общество. За повече информация вижте тук.

Ако имате нужда от допълнителна информация, свържете се с центъра за помощ за поддържащи структури на Конвента supporters@eumayors.eu

СПИСЪК НА ПОДДЪРЖАЩИ СТРУКТУРИ  

 

Как да се присъедините 

Сдружения на местни власти, НПО и агенции, които имат интерес да получат статут на поддържаща структура на Конвента, трябва да изпълнят следните стъпки:

Забележка: повечето агенции и техните мрежи може да отговарят на условията и се насърчават да подпишат декларацията за ангажираност и да станат активни поддръжници на инициативата на Конвента на кметовете – Европа, с изключение на агенциите със стопанска цел, създавани за конкретни проекти и финансирани предимно от частни източници. Решението обаче ще се взема индивидуално за всеки случай, като съответствието с изискванията за присъединяване може да бъде проверено чрез центъра за помощ.

Стъпка 1

Попълнете формуляра за регистрация.

Стъпка 2

След потвърждение, че отговаряте на изискванията, попълнете и подпишете декларацията за ангажимент, изпратена от Бюрото на Конвента на кметовете – Европа.

Стъпка 3

След получаване на надлежно попълнената и подписана декларация за ангажираност, Бюрото на Конвента на кметовете – Европа ще създаде онлайн профил на Вашата организация. Чрез него ще можете активно да участвате в общността на Конвента на кметовете и това ще Ви помогне да оказвате повече подкрепа на асоциираните с Вас участващи страни.

Регистрация като поддържаща структура