Skip to main content
Конвент на кметовете – Европа

Отчитане

Рамка за отчитане и мониторинг на Конвента

 

reporting schema

Рамка за отчитане и мониторинг на Конвента

Рамката за отчитане и мониторинг на Конвента е разработена в консултация с практикуващи лица от местните и регионалните власти, експерти в областта на климата и енергията и с методическата подкрепа на Съвместния изследователски център (СИЦ) на Европейската комисия. 

През 2019 г. рамката на Конвента беше приведена в съответствие с препоръките в Общата рамка за отчитане на Световния конвент на кметовете за климата и енергията (GCoM).

 

Подкрепа за разработване на SECAP

Налице са някои ресурси, които да помогнат на участващите страни в Конвента при разработването на техните Планове за действие за устойчива енергия и климат (SECAP).

  • Наръчникът за SECAP, разработен от СИЦ, предлага на участващите страни набор от методологични принципи, процедури и най-добри практики за разработването на техните планове за действие.

 

Част 1: процесът на SECAP, стъпка по стъпка към нисковъглеродни и - устойчиви на изменението на климата градове до 2030 г.

Част 2: инвентаризация на базовите емисии (BEI) и оценка на риска и уязвимостта (RVA)

Част 3: политики, ключови действия, добри практики за смекчаване и адаптация към изменението на климата и финансиране на SECAP

 

  • ЧЗВ относно Конвента дават отговор на някои от най-често задаваните въпроси относно разработването на план за действие.

 

 

Отчитане в MyCovenant

Следните ресурси помагат на участващите страни при използването на платформата MyCovenant за отчитане и мониторинг на техните планове за действие:

 

  • Шаблон за SECAP (версия в Excel - само работен документ) (EN) – версия в Excel на шаблона за отчитане, който се съдържа в MyCovenant. Той може да се използва от участващите страни като работен документ при изготвянето на техните планове за действие, но не може да се използва за целите на отчитането.

 

  • Видеообучения

 

 

 

 

 

Политика за отворени данни

По подразбиране всички данни на Covenant се считат за "отворени данни". Подписалите страни, които се отчитат чрез MyCovenant, правят данните публично достъпни безплатно чрез уебсайта на Споразумението на кметовете на ЕС, както и на Портала за отворени данни на Европейския съюз или на уебсайта на Европейската комисия (напр. https://ec.europa.eu/jrc/en). 

Ключови данни от подписалите споразумението кметове са публикувани на уебсайта на Глобалния пакт на кметовете за климата и енергетиката и са споделени с платформата NAZCA на ООН.