Skip to main content
Конвент на кметовете – Европа

Защо Конвент на кметовете?

Свързваме местните действия със световни и европейски инициативи

Конвентът на кметовете за климата и енергията на ЕС обединява хиляди местни управления, които желаят да осигурят по-добро бъдеще за своите граждани. Чрез присъединяването си към инициативата, те се ангажират доброволно да изпълняват целите на ЕС в областта на климата и енергията.

Конвентът на кметовете стартира през 2008 г. в Европа. Тази инициатива не само въвежда първи по рода си подход „отдолу нагоре“ спрямо действията в областта на енергия и изменението на климата, но и бързо постига успех, надхвърлящ очакванията.

Световният конвент на кметовете, който стартира през 2015 г., се възползва от опита, натрупан в Европа и извън нея, и надгражда върху ключовите фактори за успеха на инициативата: управлението отдолу нагоре, модела за многостепенно сътрудничество и водената от контекста рамка за действия.

EU Framework

Образец за действия в областта на енергията и климата

От самото начало инициативата на Конвента на кметовете е създадена да осигури на местните управления, при които са налице съществени различия в националния контекст, рамка за местни действия в областта на енергията и климата, основана на 4 принципа:

  • последователност и прозрачност, благодарение на обща рамка за отчитане за всички;
  • гъвкавост и адаптивност на общата рамка за по-добро отчитане на конкретните потребности и местната ситуация;
  • оценка на данните, докладвани от Съвместния изследователски център на Европейската комисия (участващите страни могат да бъдат отстранени при неизпълнение)
  • Насърчаване и обмен на опит чрез новините на уебсайта, социалните мрежи, онлайн и присъствени събития...