Skip to main content
Конвент на кметовете – Европа

Управление и подкрепа

Конвента на кметовете за климата и енергията е единствено по рода си политическо движение, ръководено от кметове.

Управителен съвет

Управление

В Европа Конвентът на кметовете се ръководи от Управителен съвет, включващ в състава си кметове и местни лидери. 

Членовете на съвета заседават редовно и са канени на дискусии с ръководители на институциите на ЕС относно начина за изпълнение на дейности в областта на енергията и климата на местно равнище.

 

Управителен съвет на Конвента на кметовете:

Covenant of Mayors Political Board

 

Подкрепа

Група от практикуващи лица 

Конвентът на кметовете е инициатива за градовете, оформяна от самите тях. Групата от практикуващи лица обединява водещи градове, региони и експерти по смекчаването на последиците от изменението на климата и адаптация от цяла Европа, като им дава възможност да дадат своя принос в консолидирането и развитието на инициативата.

Членовете на групата споделят своя опит и експертни познания в областта на смекчаването на последиците от изменението на климата, адаптацията на местно равнище и достъпа до енергия. Те също така се приканват да дадат своя принос по отношение на ключовите методически и стратегически развития на инициативата. В зависимост от засегнатите теми се канят експерти по адаптация и/или смекчаване на последиците, за да изведат на преден план конкретни предизвикателства, както по отношение на конкретната методология на Съвета, така и за по-общи насоки относно бъдещото развитие. 

 

Посланици

  • Членове на европейския Комитет на регионите

Основната роля на националните посланици в Конвента на кметовете е да одобряват и утвърждават инициативата във всяка държава членка, да участват в специфичните за държавите дейности и да укрепват връзките и сътрудничеството с членовете на Европейския парламент и националните правителства. Камарата на националните посланици освен това има за цел да осъществи контакт с градовете и общините, които биха могли да се възползват от техническа помощ и финансови насоки и биха могли да станат активни посредници в изпълнението на дейности, свързани с климата.

Пълният списък на посланиците е наличен тук.

 

  • Членове на Европейския парламент

Те действат като основни фигури и осъществяват застъпничество в съответната държава членка и институциите на ЕС. Те популяризират Конвента на кметовете и дават гласност на градовете в съставянето на политики в Европа, по-специално чрез:

  • популяризиране на Конвента на кметовете на национални събития; 
  • мобилизиране на кметовете от техните държави членки и региони да се присъединят; 
  • представяне на идеите и постиженията на Конвента в Европейския парламент;
  • речи в качеството си на посланици на Конвента на европейски и международни събития.

Научете повече в нашата покана за посланици!

 

Бюро

Бюрото на Конвента на кметовете – Европа се управлява от обединение от градски мрежи, Energy Cities, Climate Alliance, EUROCITIES, FEDARENE, ICLEI и CEMR и компанията в областта на ИТ Akaryon.

Нашето бюро служи като център за помощ за участващите страни, подкрепя политическото ръководене на инициативата, изгражда капацитета на градовете чрез широк набор от събития, ресурси и материали и полага усилия за увеличаване на публичността на Конвента на кметовете на европейско равнище.

 

info@eumayors.eu
Covenant of Mayors - Europe Office
Mundo Madou
Avenue des Arts 7-8
1210 Bruxelles
Belgium