Skip to main content
Конвент на кметовете – Европа

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ Като участваща страна

Конвентът на кметовете приветства всички нива на управление, както и съответните им подкрепящи организации, агенции и сдружения, да се присъединят към инициативата и да помогнат за наваксване с местните дейности, свързани с климата и енергията.

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ - Като участваща страна

Местните управления играят водеща роля в смекчаването на последиците от изменението на климата и адаптацията. Участието в Конвента на кметовете за климата и енергията – Европа подпомага тези техни усилия, като им осигурява необходимите признание, ресурси и възможности за създаване на контакти за пренасяне на ангажиментите в областта на енергията и климата на следващо равнище.  

   

Кой може да се включи  

Конвентът на кметовете за климата и енергията е отворен за всички местни органи, избрани демократично с/от избрани представители, независимо от размера и етапа на прилагане на неговите политики относно енергията и климата. 

Съседните малки и средни местни органи могат също, при определени условия, да решат да се присъединят като група от участващи страни и да изпратят съвместен План за действие за устойчива енергия и климат с отделно (вариант 1) или колективно (вариант 2) поемане на ангажименти Повече информация е налична тук.  

 

Как да се присъедините  

За да се присъединят към все по-разрастващото се движение, местните органи трябва да преминат през следния процес:    

Стъпка 1   

Представете инициативата на Конвента на кметовете за климата и енергията на местния/общинския съвет. За да улесните дискусиите в съвета, можете да изтеглите документа за ангажиментите от тук. 

Стъпка 2 

След приемане на официално решение от съвета, наредете на кмета или друг равностоен представител на съвета да подпише документа за ангажиментите на Конвента.   

Стъпка 3  

След подписване попълнете своята информация онлайн и качете надлежно подписания документ за ангажименти. Моля, обърнете внимание на следващите стъпки, описани в Приложението към документа за ангажименти и в често задаваните въпроси.