Skip to main content
Конвент на кметовете – Европа

координатора

Координаторите на Конвента се ангажират да подкрепят участващите страни в техния географски район по множество различни начини, включително чрез популяризиране на Конвента на кметовете, техническа и/или финансова подкрепа за разработване и изпълнение на Планове за действие за устойчива енергетика и климат и дейности по създаване на контакти, включващи участващите общини в Конвента.


Coordinator Държава Supported signatories Adhesion date