Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Prečo Dohovor primátorov a starostov?

Prepojenie lokálnych opatrení s globálnymi a európskymi iniciatívami

Dohovor primátorov a starostov EÚ pre klímu a energetiku spája tisíce miestnych samospráv, ktoré chcú zabezpečiť svojim obyvateľom lepšiu budúcnosť. Pripojením sa k iniciatíve sa dobrovoľne zaväzujú implementovať klimatické a energetické ciele EÚ.

Dohovor primátorov a starostov bol v Európe spustený v roku 2008. Iniciatíva predstavila nielen vôbec prvý a jedinečný prístup „zdola hore“ k energetickým a klimatickým opatreniam, ale jej úspech rýchlo prekonal všetky očakávania.

Globálny dohovor primátorov a starostov, ktorý bol spustený v roku 2015 čerpal zo skúseností získaných v Európe a za jej hranicami. Stavia na kľúčových faktoroch úspechu tejto iniciatívy: riadenie smerom zdola nahor, model viacúrovňovej spolupráce a kontextom podporovaný rámec opatrení .

EU Framework

Odkaz na opatrenia v oblasti energetiky a klímy

Iniciatíva Dohovor primátorov a starostov bola od začiatku navrhnutá tak, aby poskytla miestnym samosprávam  vo vysoko diverzifikovaných národných kontextoch rámec pre ich lokálne opatrenia v oblasti energetiky a klímy, ktorý je založený na 4 princípoch:

  • Konzistentnosť a transparentnosť vďaka spoločnému rámcu podávania správ pre všetkých
  • Flexibilita a prispôsobiteľnosť spoločného rámca, aby lepšie zohľadňoval špecifické potreby a miestne skutočnosti
  • Vyhodnotenie údajov, ktoré vykazuje Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (signatárom môže byť v prípade nesplnenia pozastavené členstvo)
  • Prezentácia a výmena skúseností správami na webe, sociálnych sieťach, na online a offline podujatiach…