Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Ciele a kľúčové piliere

O NÁS – Ciele a kľúčové piliere

2050: Smerom k spravodlivejšej a klimaticky neutrálnej Európe pre všetkých

 

 

"My, primátori a starostovia z celej Európy, týmto zintenzívňujeme svoje klimatické ambície a zaväzujeme sa prinášať opatrenie tempom, aké nám diktuje veda, pri spoločnej snahe udržať nárast globálnej teploty pod 1,5 ℃ - čo predstavuje najvyššiu ambíciu parížskej dohody.

Našou víziou je, že do roku 2050 budeme všetci žiť v dekarbonizovaných a odolných mestách s prístupom k cenovo dostupnej, bezpečnej a trvalo udržateľnej energii. V rámci hnutia Dohovor primátorov a starostov - Európa budeme pokračovať v (1) znižovaní emisií skleníkových plynov na našom území, (2) zväčšovaní odolnosti a lepšej príprave na nepriaznivé dopady zmeny klímy a (3) riešiť energetickú chudobu ako jednu z kľúčových akcií, na zabezpečenie spravodlivého prechodu.“

[výňatok z oficiálneho Dokumentu so záväzkoch]

 

https://eu-mayors.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-07/3pillars.png

 

3 piliere záväzkov signatárov

  • Zníženie emisií skleníkovch plynov o 55 % do roku 2030

  • Posilnenie odolnosti

  • Zmiernenie energetickej chudoby

 

"My [primátori a starostovia z celej Európy] sa zaväzujeme vykonať svoj podiel tým, že podnikneme nasledujúce kroky a opatrenia:

1. ZAVIAZAŤ sa určiť strednodobé a dlhodobé ciele, ktoré budú v súlade s cieľmi EÚ a budú aspoň také ambiciózne ako naše národné ciele. Naším cieľom bude dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. Vzhľadom na súčasnú klimatickú pohotovosť sú klimatické opatrenia našou prioritou a informujeme o nich našich občanov.

2. ZAPOJIŤ našich obyvateľov, naše podniky a naše vlády na všetkých úrovniach do implementácie tejto vízie a do transformácie našich sociálnych a ekonomických systémov. Naším cieľom je vypracovať lokálny klimatický pakt so všetkými subjektmi, ktoré nám pomôžu dosiahnuť tieto ciele.

3. KONAŤ teraz a spoločne, aby sme sa dostali na správnu cestu a urýchlili potrebný prechod. V stanovených termínoch vypracujeme, implementujeme a nahlásime akčný plán na dosiahnutie našich cieľov. Naše plány budú obsahovať ustanovenia, ako zmierniť zmenu klímy a adaptovať sa na ňu, no zároveň ostať inkluzívnymi.

4. VYTVORIŤ SIEŤ s ostatnými primátormi a starostami a miestnymi lídrami v Európe aj mimo Európy, aby sme sa navzájom inšpirovali. Budeme ich vyzývať, aby sa pripojili do hnutia Globálneho dohovoru primátorov a starostov bez ohľadu na to, kde na svete sa nachádzajú, a aby si prisvojili ciele a vízie uvedené v tomto dokumente.“

[výňatok z oficiálneho Dokumentu o záväzku]

 

Viac informácií: