Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Riadenie a podpora

Dohovor primátorov a starostov pre klímu a energetiku je jedinečné politické hnutie, ktoré riadia primátori a starostovia.

Politické predstavenstvo

Riadenie

V Európe je Dohovor primátorov a starostov riadený Politickou radou, ktorá je zložená z primátorov/starostov a miestneho vedenia.

Členovia predstavenstva sa pravidelne stretávajú a diskutujú s vedúcimi predstaviteľmi inštitúcií EÚ o tom, ako napredovať v miestnych opatreniach v oblasti energetiky a klímy.

Politická rada Dohovoru primátorov a starostov:

Covenant of Mayors Board 2023

Podpora

Skupina odborníkov

Dohovor primátorov a starostov je iniciatíva pre mestá, ktorú tvarujú samotné mestá. Skupina odborníkov spája popredné mestá, regióny a odborníkov na zmiernenie zmeny klímy a prispôsobenie sa z celej Európy a poskytuje im príležitosť prispievať do konsolidácie a rozvoja iniciatívy.

Členovia skupiny sa delia o svoje skúsenosti a odborné znalosti v oblasti zmiernenia zmeny klímy a prispôsobenia sa na miestnej úrovni a v oblasti prístupu k energii. Sú takisto žiadaní o poskytnutie svojich názorov na kľúčové metodologické a strategické rozvoje iniciatívy. V závislosti od riešených tém sú odborníci na prispôsobenie sa a/alebo zmiernenie pozývaní, aby priniesli špecifické výzvy z pohľadu špecifickej metodológie Dohovoru aj z pohľadu všeobecnejšieho vedenia pri budúcom rozvoji.


Ambasádori

  • Členovia Európskeho výboru regiónov

Hlavným cieľom národných veľvyslancov Dohovoru primátorov a starostov je podporovať a posilňovať iniciatívu v každom členskom štáte, zúčastňovať sa na aktivitách špecifických pre danú krajinu a posilňovať väzby a spoluprácu s členmi Európskeho parlamentu a národných vlád. Cieľom Komory národných ambasádorov je tiež nadviazať kontakt s mestami a obcami, ktoré by mohli mať prospech z technickej podpory a finančného poradenstva a stať sa aktívnymi činiteľmi pri vykonávaní opatrení v oblasti klímy..

Kompletný zoznam veľvyslancov je k dispozícii tu.

 

 

  • Poslanci Európskeho parlamentu

Vystupujú ako vedúci predstavitelia a zástancovia vo svojom členskom štáte a v inštitúciách EÚ. Propagujú Dohovor primátorov a starostov a sú hlasom miest pri vytváraní európskej politiky hlavne prostredníctvom:

  • Propagácie Dohovoru primátorov a starostov na národných podujatiach
  • Mobilizácie primátorov a starostov zo svojich členských štátov a regiónov, aby sa pridali k Dohovoru
  • Prezentácie myšlienok a úspechov Dohovoru v Európskom parlamente
  • Vystupovania ako veľvyslanec Dohovoru na európskych a medzinárodných podujatiach.

Zistite viac informácií v našej Výzve pre vel'vyslancov!

 

Úrad

Kancelária Dohovoru primátorov a starostov – Európa je riadená konzorciom siete miest, Energy Cities, Climate Alliance, EUROCITIES, FEDARENE, ICLEI, CEMR a IT spoločnosťou Akaryon.

Náš úrad poskytuje signatárom podporu, pomáha s politickým riadením iniciatívy, buduje kapacitu miest vďaka širokej škále podujatí, zdrojov a materiálov a zabezpečuje zviditeľnenie Dohovoru primátorov a starostov na európskej úrovni.

•    Podpora pre signatárov: info@eumayors.eu
•    Podpora pre koordinátorov: coordinators@eumayors.eu
•    Podpora pre priaznivcov: supporters@eumayors.eu
•    JRC technická podpora: JRC-COM-TECHNICAL-HELPDESK@ec.europa.eu
 

info@eumayors.eu
Covenant of Mayors - Europe Office
Mundo Madou
Avenue des Arts 7-8
1210 Bruxelles
Belgium