Skip to main content
linnapeade pakt – Euroopa

Juhtimine ja toetus

Linnapeade pakt kliima ja energia alal on ainulaadne poliitiline liikumine, mida juhivad linnapead.

Poliitiline nõukogu

Juhtimine

Euroopas juhib linnapeade pakti tegevust poliitiline juhatus, mis koosneb linnapeadest ja kohaliku tasandi juhtidest. 

Juhatuse liikmed kohtuvad korrapäraselt ja neid kutsutakse mõtteid vahetama ELi institutsioonide juhtidega selle üle, kuidas edendada kohalikke energia- ja kliimameetmeid. 

 

Linnapeade pakti poliitiline nõukogu:

Covenant of Mayors Political Board

 

Tugi

Praktikute rühm

Linnapeade pakt on linnade algatus, mida kujundavad linnad. Praktikute rühm koondab valdkonna eestvedajatest linnu ja piirkondi ning kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise eksperte kogu Euroopast ning annab neile võimaluse anda oma panus algatuse tugevdamisse ja arendamisse.

Rühma liikmed jagavad oma kogemusi ja teadmisi kliimamuutuste leevendamise, kohaliku tasandi kohanemise ja energia kättesaadavuse valdkondades. Samuti on nad oodatud panustama algatuse peamiste metoodiliste ja strateegiliste arengute kujundamisse. Sõltuvalt käsitletavatest teemadest kutsutakse konkreetsete väljakutsete esiletoomiseks osalema kohanemise ja/või leevendamise valdkonna eksperte - seda nii pakti konkreetse metoodika kui ka üldisemate edasiste arengute suuniste osas. 

 

Saadikud

  • Euroopa Regioonide Komitee liikmed

Riikide linnapeade pakti saadikute peamine eesmärk on toetada ja tugevdada algatust igas liikmesriigis, osaleda riigipõhistes tegevustes ning tugevdada sidemeid ja koostööd Euroopa Parlamendi liikmete ja riikide valitsustega. Samuti on saadikute koja eesmärgiks luua kontaktid linnade ja omavalitsustega, kes võiksid saada tehnilist tuge ja juhiseid rahaliste vahendite kindlustamiseks ning muutuda aktiivseteks osalisteks kliimameetmete rakendamisel.

Saadikute täielik nimekiri on saadaval siin.

 

  • Euroopa Parlamendi liikmed

Euroopa Parlamendi liikmed on pakti esindajad ja eestkõnelejad oma liikmesriikides ja ELi institutsioonides. Nad tutvustavad ja edendavad linnapeade pakti ning muudavad linnade hääle kuuldavaks Euroopa tasandi poliitikakujundamises muuhulgas järgnevatel viisidel:

  • Linnapeade pakti edendamine riiklikel üritustel 
  • Oma liikmesriigi ja piirkonna linnapeade suunamine paktiga liituma
  • Pakti põhimõtete ja saavutuste tutvustamine Euroopa Parlamendis
  • Sõnavõtud pakti saadikutena Euroopa tasandi ja rahvusvahelistel üritustel.

Lisateavet leiate meie saadikute üleskutsest!

 

Kontor

Linnapeade pakti Euroopa kontorit haldab konsortsium, kuhu kuuluvad linnade võrgustikud ning ühendused Energy Cities, Climate Alliance, EUROCITIES, FEDARENE, ICLEI ja CEMR ning IT-ettevõte Akaryon.

Kontor pakub allakirjutanutele kasutajatuge, toetab algatuse poliitilist juhtimist, suurendab linnade tegevussuutlikkust mitmesuguste ürituste, ressursside ja materjalide kaudu ning tagab linnapeade pakti nähtavuse Euroopa tasandil.

 

info@eumayors.eu
Covenant of Mayors - Europe Office

Mundo Madou
Avenue des Arts 7-8
1210 Bruxelles
Belgium