Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Financing opportunitiesDalītas pārvaldības fondi ES finansējuma programma Tehniskā palīdzība un konsultatīvā palīdzība Finanšu iestāžu instrumenti Alternatīvas finansēšanas shēmas

Support services

Dalītas pārvaldības fondi ES finansējuma programma Tehniskā palīdzība un konsultatīvā palīdzība Finanšu iestāžu instrumenti Alternatīvas finansēšanas shēmas

Viedo pilsētu tirgus (VPT)

Viedo pilsētu tirgus ir Eiropas Komisijas platforma, kas apvieno visas ieinteresētās puses, kuras veicina zaļu, digitālu un taisnīgu pārkārtošanos pilsētās, liekot uzsvaru uz mazajām un vidējām pašvaldībām. Platforma cieši sadarbojas ar Pilsētu mēru paktu, Eiropas Pilsētu finansēšanas mehānismu (sk. tālāk) un daudzām citām iniciatīvām. Tā piedāvā praktisku spēju veidošanu un zinātību un Explore-Shape-Deal (izpēti-izstrādā-noslēdz darījumu) partneru piemeklēšanas procesu, kas palīdz izpētīt iespējas, izstrādāt projektu idejas un noslēgt darījumu par finansējumu ar jebkuru Viedo pilsētu tirgus investoru tīkla dalībnieku — iespēju klāsts šajā tīklā nemitīgi pieaug.

Eiropas Pilsētu finansēšanas mehānisms (EPFM)

Visas Eiropas Pilsētu finansēšanas mehānisms ir izveidots programmas “Apvārsnis 2020” ietvaros. EPFM atbalsta pašvaldības, to grupas, kā arī vietējās publiskās struktūras visā Eiropā, palīdzot tām izstrādāt investīciju koncepcijas un paātrināt investīcijas ilgtspējīgā enerģijā. Ar dotāciju 60 000 eiro apmērā EPFM finansē ar investīciju koncepciju izstrādi saistītus pakalpojumus un pasākumus, piemēram, (tehniski ekonomisko) priekšizpēti, tirgus, ieinteresēto pušu vai risku analīzi, ekonomisko un finanšu analīzi utt. Dotācija nav paredzēta tiešai investīciju finansēšanai.

NextGenerationEU

NextGenerationEU (NGEU) ir pagaidu instruments atveseļošanas veicināšanai, kas ir daļa no Eiropas visu laiku lielākās finanšu stimulu pakotnes. Šis mehānisms ir pieejams dalībvalstīm, taču to var izmantot arī vietēju projektu finansēšanai.

Atveseļošanas un noturības mehānisms

Šis mehānisms ir pagaidu atveseļošanas instruments, kas ļauj Komisijai piesaistīt finansējumu Covid-19 pandēmijas izraisīta ekonomiska un sociāla kaitējuma tūlītējai novēršanai. Tas finansē dalībvalstu iesniegtos atveseļošanas un noturības plānus, tostarp reformas un investīcijas, ko paredzēts īstenot līdz 2026. gada beigām. Papildu informācija.

NextGenerationEU “zaļās” obligācijas

Vides, sociālās un korporatīvās pārvaldības (ESG) obligācijas ir strauji augošs kapitāla tirgus segments. Divas izplatītākās ESG obligāciju kategorijas ir sociālās obligācijas un “zaļās” obligācijas. NextGenerationEU gaitā Eiropas Komisija emitēs 30 % NGEU mehānisma vērtspapīru kā “zaļās” obligācijas. Šo obligāciju mērķis ir:

  • sniegt piekļuvi plašam investoru, it īpaši ESG vērtspapīros ieinteresētu investoru, lokam atbilstoši NextGenerationEU finansēšanas stratēģijas mērķiem;
  • paplašināt “zaļo” obligāciju tirgu un iedvesmot vairāk emitentu emitēt “zaļās” obligācijas;
  • palielināt finanšu pieplūdumu iespējami riskantās zaļajās tehnoloģijās, tādējādi ilgtermiņā uzlabojot reālo ekonomiku, pateicoties lielam skaitam drošu “zaļo” aktīvu un diversificētiem “zaļajiem” ieguldījumiem. Investīcijas riskantākos zaļajos projektos var līdzsvarot ar drošām NextGenerationEU “zaļajām” obligācijām.

 

Noderīgas saites

Mēs darām pieejamas svarīgākās publikācijas, tostarp Pilsētu mēru pakta paraugpraksi, gūto pieredzi un noderīgus pārskatus, kurus publicējušas galvenās ES iestādes. Virkne publikāciju ir pieejamas tikai mēru kopienai, un tām var piekļūt tikai šīs tīmekļa vietnes privātās zonas resursu bibliotēkā (MyCovenant).

Turklāt esam sagatavojuši četru bukletu sēriju, kurā sniegti ieteikumi par visdažādākajām jūsu enerģētikas un klimata pasākumu finansējuma iespējām:

  1. Inovatīvas finansējuma shēmas
  2. Palīdzība projektu izstrādē
  3. ES finansējuma programma
  4. Finanšu iestāžu instrumenti

 

Klimata rīcības finansēšana: pilsētas un reģioni, kuri iegulda enerģijā — Reģionu komiteja

×