Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Enerģētiskā nabadzība

Enerģētiskās nabadzības mazināšana  

Apņemšanās dokumentā ir formulēts redzējums, ka līdz 2050. gadam Eiropas iedzīvotāji dzīvos no oglekļa dioksīda brīvās un noturīgās pilsētās, kurām pieejama salīdzinoši lēta, droša un ilgtspējīga enerģija. Parakstītāji kā Eiropas Pilsētu mēru pakta kustības dalībnieki apņemas pārvarēt enerģētisko nabadzību, kas ir viena no taisnīgas pārkārtošanās galvenajām darbībām.
Enerģētiskā nabadzība līdztekus mazināšanai un adaptācijai ir viens no Eiropas Pilsētu mēru pakta trim pīlāriem. Tādējādi enerģētiskā nabadzība ir pakta parakstītāju plānošanas un uzraudzības centienu neatņemams elements. Sadaļa par enerģētisko nabadzību tika iekļauta Pakta ziņošanas un monitoringa sistēmā 2022. gada maijā (sk. tīmekļsemināru un saistīto prezentāciju). Enerģētiskās nabadzības ziņošanas vadlīnijās ir detalizēti izskaidrots, kā ziņot par enerģētisko nabadzību MyCovenant platformā.

Atbalsts enerģētiskās nabadzības jomā

Enerģētiskās nabadzības konsultāciju centrs (EPAH) ir vadošā ES iniciatīva, kuras mērķis ir izskaust enerģētisko nabadzību un paātrināt taisnīgu enerģētikas pārkārtošanu Eiropas pašvaldībās.
Tā misija ir kļūt par vadošo enerģētiskās nabadzības zinātības centru Eiropā pašvaldībām un visām ieinteresētajām pusēm, kuras vēlas apkarot enerģētisko nabadzību Eiropā. Lai to sasniegtu, EPAH piedāvā centralizētu Eiropas platformu enerģētiskās nabadzības zinātības jomā pašvaldībām un visām ieinteresētajām pusēm, kuras vēlas apkarot enerģētisko nabadzību Eiropā. 

Izmantojot EPAH, pašvaldības var:

IEDVESMOTIES UN UZZINĀT PAR VIETĒJĀM DARBĪBĀM

EPAH Atlas  

EPAH ATLAS EPAH ATLANTS ir interaktīva tiešsaistes datubāze, kurā apkopoti vietējie projekti un pasākumi enerģētiskās nabadzības risināšanai visā pasaulē. Jūs arī varat iesniegt savus projektus. 

epah cases

Inspiring cases from across Europe - Iedvesmojoši gadījumi no visas Eiropas — pieejams 24 valodās, atspoguļo 24 iedvesmojošus gadījumus par enerģētiskās nabadzības mazināšanu vietējā līmenī.
technical assistanceIzraudzītie tehniskās palīdzības pieteikumu iesniedzēji demonstrē, pie kā pašvaldības aktīvi strādā.

 

SAŅEMT ATBALSTU SAVAS VIETĒJĀS PIEEJAS IZSTRĀDEI

  epah handbook

EPAH Handbook: A Guide to Understanding and Addressing Energy Poverty EPAH rokasgrāmata: vadlīnijas par to, kā saprast un risināt enerģētisko nabadzību iepazīstina ar enerģētiskās nabadzības jēdzienu, tostarp dažādām pieejām, kas var palīdzēt gūt vispārīgu priekšstatu par enerģētisko nabadzību jūsu pašvaldībā, kā arī izstrādāt sākotnējo metodoloģiju enerģētiskās nabadzības pārvarēšanai. 

epah handbook 2

EPAH Handbook 1: A Guide to Energy Poverty Diagnosis EPAH 1. rokasgrāmata: vadlīnijas enerģētiskās nabadzības diagnosticēšanai apkopo septiņas konkrētas darbības diagnostikas posmā, sniedzot katras darbības detalizētu aprakstu. Rokasgrāmata palīdz pašvaldībām atbildēt uz šādiem jautājumiem: Vai pašvaldībā pastāv enerģētiskā nabadzība? Kur tā ir koncentrēta? Cik nopietna ir situācija? Kuru tas visvairāk ietekmē? Kādi ir nozīmīgākie noteicošie faktori? Kā šo problēmu uztver iesaistītās personas?
epah online coursesEPAH Online courses EPAH tiešsaistes kursi ir bezmaksas un atvērti jebkuram, kurš vēlas pilnveidot prasmes un kompetences, kas nepieciešamas, lai izstrādātu savu pieeju enerģētiskās nabadzības apkarošanai. 
technical assistanceEPAH open calls for technical assistance EPAH atklātie uzaicinājumi iesniegt tehniskās palīdzības pieteikumus ir atvērti visām pašvaldībām, kuras vēlas izstrādāt darbības enerģētiskās nabadzības pārvarēšanai. Tā ir ideāla iespēja saņemt jūsu vajadzībām pielāgotu atbalstu. 
EPAH HelpdeskEPAH palīdzības dienests ir gatavs palīdzēt vietējām iestādēm enerģētiskās nabadzības jautājumos pa e-pastu info@energypoverty.eu.

 

UZZINĀT PAR ENERĢĒTISKO NABADZĪBU UN TĀS MAZINĀŠANU

EPAH DashboardRādītāji ir enerģētiskās nabadzības galvenie mērīšanas instrumenti. Valstu rādītāju infopanelis, pilnais analītiskais pārskats un īss katra rādītāja apraksts nodrošina praktiskāko un pilnīgāko iespējamo dažādu enerģētiskās nabadzības kvantitatīvo aspektu vizuālu atveidojumu visā Eiropā, izmantojot jaunāko ES mēroga statistiku.
technical assistanceEPAH open calls for technical assistance I bandi aperti di assistenza tecnica EPAH sono aperti a tutti i governi locali interessati a progettare attività per affrontare la povertà energetica. È un'occasione perfetta per ricevere un supporto personalizzato in base alle tue esigenze. Il secondo bando sarà lanciato a marzo 2023. Perché non candidarsi?
EPAH EPIepazīstieties ar visām publikācijām par enerģētisko nabadzību. 

 

PIEVIENOTIES TĪKLAM UN DALĪTIES PIEREDZĒ AR DOMUBIEDRIEM

epah calendarIeskatieties EPAH kalendārā, kur apkopoti gaidāmie valsts un starptautiskie notikumi, un sazinieties ar enerģētiskās nabadzības jomā strādājošo ieinteresēto pušu starptautisko un vietējo tīklu.
epah lunch talkPiedalieties kādās no EPAH sarunu pusdienām, lai diskutētu ar līdzbiedriem par dažādiem enerģētiskās nabadzības pārvarēšanas uzdevumiem.

MĀCĪTIES NO CITIEM DERĪTAS PARAKSTĪTĀJIEM

Gadījumu izpēte