Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Mērķi un galvenie pīlāri

PAR – Mērķi un galvenie pīlāri

2050. gads: ceļā uz taisnīgāku, klimatneitrālu Eiropu visiem

 

“Mēs, pilsētu mēri no visas Eiropas, esam apņēmušies veicināt klimata mērķu sasniegšanu un īstenot pasākumus zinātnes iespējām atbilstošā tempā, lai mūsu kopīgo centienu rezultātā globālās temperatūras pieaugums nepārsniegtu 1,5 ℃ — tas ir Parīzes nolīguma godkārīgākais mērķis.

Mūsu redzējums ir šāds: līdz 2050. gadam mēs visi dzīvosim no oglekļa dioksīda brīvās un pret klimata pārmaiņām noturīgās pilsētās, kurām pieejama salīdzinoši lēta, droša un ilgtspējīga enerģija. Kā Eiropas Pilsētu mēru pakta dalībnieki mēs turpināsim 1) samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas savā teritorijā, 2) palielināt noturību un gatavoties klimata pārmaiņu negatīvajai iedarbībai un 3) mazināt enerģētisko nabadzību, kas kļūs par taisnīgas pārkārtošanās priekšnoteikumu.”

[izvilkums no oficiālā Apņemšanās dokumenta]

 

https://eu-mayors.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-07/3pillars.png

 

Parakstītāju trīs svarīgākās apņemšanās

  • Līdz 2030. gadam samazināt SEG emisijas par 55 %

  • Stiprināt noturību

  • Mazināt enerģētisko nabadzību

“Mēs [visas Eiropas mēri] sniegsim savu ieguldījumu šādā veidā:

1. APŅEMAMIES noteikt vidējā termiņa un ilgtermiņa uzdevumus, kas atbilst ES mērķiem un ir vismaz tikpat vērienīgi kā valsts mērogā izvirzītie uzdevumi. Mūsu galvenais mērķis ir sasniegt klimata neitralitāti līdz 2050. gadam. Ņemot vērā ārkārtas situāciju klimata jomā, mēs piešķirsim prioritāru nozīmi klimata jautājumiem un informēsim par to iedzīvotājus.

2. IESAISTĪSIM iedzīvotājus, uzņēmumus un valdības visos šī redzējuma īstenošanas posmos un mūsu sabiedrības un ekonomikas pārveidošanā. Esam iecerējuši izstrādāt vietējo klimata paktu sadarbībā ar visām iesaistītajām pusēm, kas palīdzēs mums sasniegt šos mērķus.

3. RĪKOSIMIES nekavējoties un kopīgiem spēkiem, lai sekmīgi uzsāktu un paātrinātu nepieciešamo pārkārtošanos. Mēs izstrādāsim un īstenosim rīcības plānu savu mērķu sasniegšanai un ziņosim par paveikto noteiktajos termiņos. Savos plānos ietversim noteikumus par to, kā mazināt klimata pārmaiņu ietekmi un pielāgoties tām, saglabājot iekļaujošu sabiedrību.

4. SADARBOSIMIES ar citu pilsētu mēriem un vietējiem līderiem gan Eiropā, gan ārpus tās, lai savstarpēji smeltos iedvesmu. Aicināsim viņus — lai kurā pasaules malā viņi atrastos — pievienoties Pilsētu mēru vispasaules kustībai un iesaistīties šeit aprakstīto mērķu un redzējuma īstenošanā.”

[izvilkums no oficiālā Apņemšanās dokumenta]

 

Uzziniet vairāk: