Skip to main content
linnapeade pakt – Euroopa

Aruandlus

Pakti aruandlus- ja järelevalveraamistik

 

reporting schema

Pakti aruandlus- ja järelevalveraamistik

Pakti aruandlus- ja järelevalveraamistik on välja töötatud koostöös kohalike ja piirkondlike omavalitsuste spetsialistide, kliima- ja energiaekspertidega ning Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse metodoloogiaalase toega.

2019. aasta jooksul viidi pakti raamistik kooskõlla üleilmse linnapeade pakti kliima ja energia alal (GCoM) ühise aruandlusraamistiku soovitustega.

 

Toetus SECAPi loomisel

Paktile allakirjutanute jaoks on toeks säästva energia ja kliimameetmete tegevuskavade väljatöötamisel saadaval arvukalt ressursse.

  • Teadusuuringute Ühiskeskuse välja töötatud SECAPi käsiraamat tutvustab allakirjutanutele tegevuskavade väljatöötamiseks sobivaid metoodilisi põhimõtteid, protseduure ja parimaid tavasid.

1. osa: SECAPi protsess ehk samm-sammult vähese süsinikdioksiidiheitega ja kliimamuutuste suhtes vastupidavate linnade poole liikumine 2030. aastaks

2. osa: Heidete baasinventuur (BEI) ning riskide ja haavatavuse hinnang (RVA)

3. osa: Poliitikad, põhimeetmed ja head tavad kliimamuutuste leevendamiseks ning nendega kohanemiseks; SECAPi(de) rahastamine

 

MyCovenanti kaudu aruannete esitamine

Järgmised ressursid toetavad allakirjutanuid, kes kasutavad MyCovenanti platvormi oma tegevuskavade edenemise jälgimiseks ja aruandluseks:

 

 

 

 

Avatud andmete poliitika 

Vaikimisi peetakse kõiki pakti andmeid "avatud andmeteks". MyCovenant'i kaudu andmeid esitavad allakirjutanud riigid teevad andmed avalikult ja tasuta kättesaadavaks ELi linnapeade pakti veebisaidil, samuti Euroopa Liidu avatud andmete portaalis või Euroopa Komisjoni veebisaidil (nt https://ec.europa.eu/jrc/en). 

Key data from signatories under the GCoM has been made public through the Global Covenant of Mayors for Climate & Energy website and shared with the UN’s NAZCA platform.

Linnapeade ülemaailmse kliima- ja energiapakti veebisaidi kaudu on avalikustatud linnapeade ülemaailmse kliima- ja energiapakti allakirjutanute põhiandmed ning neid on jagatud ÜRO NAZCA platvormiga