Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Tuairisciú

Creat tuairiscithe agus monatóireachta an Chúnaint

 

reporting schema

Creat tuairiscithe agus monatóireachta an Chúnaint

Forbraíodh creat tuairiscithe agus monatóireachta an Chúnaint i gcomhairle le cleachtóirí ó údaráis áitiúla agus réigiúnacha, le saineolaithe aeráide agus fuinnimh agus le tacaíocht mhodheolaíoch ó Airmheán Comhpháirteach Taighde an Choimisiúin Eorpaigh.

Le linn 2019, rinneadh creat an Chúnaint a ailíniú le moltaí Chomhchreat Tuairiscithe Chúnant Domhanda na Méaraí don Aeráid agus d’Fhuinneamh.

Tacaíocht chun SECAPanna a fhorbairt

Tá roinnt acmhainní ann chun tacú le sínitheoirí an Chúnaint a gcuid Pleananna um Fhuinneamh Inbhuanaithe agus um Ghníomhú ar son na hAeráide (SECAPanna) a fhorbairt.

  • Tairgeann Treoirleabhar SECAP, arna fhorbairt ag an JRC, sraith prionsabal modheolaíochta, nósanna imeachta agus dea-chleachtais ar fáil do shínitheoirí chun a bpleananna gníomhaíochta a fhorbairt.

Cuid 1: Próiseas SECAP, céim ar chéim i dtreo cathracha ísealcharbóin agus athléimneacha ó thaobh aeráide de faoi 2030

Cuid 2: Fardal Astuithe Bunlíne (BEI) agus Measúnú Riosca agus Leochailteachta (RVA)

Cuid 3: Beartais, príomhghníomhaíochtaí, dea-chleachtais chun an t-athrú aeráide a mhaolú agus oiriúnú dó, agus SECAP(s) a Mhaoiniú 

 

Tuairisciú ar MyCovenant

Tacaíonn na hacmhainní seo a leanas le sínitheoirí agus úsáideann siad ardán MyCovenant chun tuairisciú agus monatóireacht a dhéanamh ar a bpleananna gníomhaíochta: 

  • Covenant Reporting Guidelines (EN) - Tugtar sa doiciméad seo treoirlínte céim ar chéim ar conas eolas a thuairisciú sna ranna éagsúla den ardán tuairiscithe - MyCovenant.
  • Teimpléad SECAP (leagan Excel - doiciméad oibre amháin) – leagan Excel den teimpléad tuairiscithe a gheofar in MyCovenant. Is féidir le sínitheoirí é a úsáid mar dhoiciméad oibre fad a bhíonn a bpleananna gníomhaíochta á n-ullmhú acu ach ní féidir é a úsáid do chríocha tuairiscithe.
  • Seisiúín teagaisc físeáin

 

 

 

 

Beartas sonraí a oscailt 

De réir réamhshocraithe, meastar sonraí uile an Chúnaint mar “sonraí oscailte”. Cuireann sínitheoirí a thuairiscíonn trí MyCovenant sonraí ar fáil go poiblí saor in aisce trí shuíomh Gréasáin Chúnant na Méaraí AE, agus ar Thairseach Sonraí Oscailte an Aontais Eorpaigh nó ar shuíomh Gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh (m.sh. https://ec.europa.eu/jrc/en). 

Tá príomhshonraí ó shínitheoirí faoin GCoM curtha ar fáil don phobal trí shuíomh Gréasáin Chúnant Domhanda na Méaraí don Aeráid agus d’Fhuinneamh agus roinntear iad le hardán NAZCA de chuid na NA.