Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Mål och grundpelare

 

INFORMATION — Mål och grundpelare

2050: Mot ett rättvist och klimatneutralt Europa för alla  

 

"Vi, borgmästare från hela Europa, tillkännager härmed att vi höjer nivån för våra klimatambitioner och förbinder oss att vidta åtgärder i den takt som dikteras av vetenskapen, i en gemensam ansträngning att hålla temperaturökningen under 1,5℃ – Parisavtalets högsta målsättning.
Vår vision är att vi alla år 2050 lever i fossilfria och motståndskraftiga städer med tillgång till billig, säker och hållbar energi. Som en del av det europeiska borgmästaravtalet kommer vi att fortsätta (1) minska utsläppen av växthusgaser inom vårt territorium, (2) öka motståndskraften och förbereda oss på klimatförändringens negativa följder, och (3) prioritera åtgärder mot energifattigdom för att säkerställa en rättvis övergång." 

 

https://eu-mayors.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-07/3pillars.png

 

De tre grundpelarna för avtalsdeltagarnas åtaganden 

  • Minska växthusgasutsläppen med 55 % 2030 

  • Stärka motståndskraften 

  • Bekämpa energifattigdom 

 

Vi [borgmästare från hela Europa], åtar oss att göra vår del genom att vidta följande åtgärder: 

1. FÖRBINDA oss att sätta mål på medellång och lång sikt, i överensstämmelse med EU-målen, och åtminstone på samma ambitionsnivå som våra nationella målsättningar. Vårt mål är att uppnå klimatneutralitet år 2050. Med tanke på det rådande klimatnödläget kommer vi att prioritera klimatåtgärder och informera våra invånare om detta. 

2. ENGAGERA våra medborgare, vårt näringsliv och våra beslutsfattare på alla nivåer i den här visionen samt omvandlingen av våra sociala och ekonomiska system. Vi siktar på ett utveckla en lokal klimatpakt med samtliga aktörer som hjälper oss att nå målen. 

3. AGERA, nu och tillsammans, för att komma på rätt spår och öka takten på den omställning som krävs. Vi kommer inom fastställda slutdatum att utveckla, genomföra och följa upp en åtgärdsplan för att uppnå våra mål. Våra planer innehåller bestämmelser om hur vi mildrar och anpassar oss till effekterna av klimatförändringar, samtidigt som vi inkluderar alla. 

4. BILDA NÄTVERK med våra borgmästar- och ledarkollegor i och utanför Europa för att få inspiration av varandra. Vi kommer att uppmuntra dem att ansluta sig till den globala borgmästaravtalsrörelsen var de än befinner sig i världen, om de antar de mål och den vision som beskrivs i avtalet.” 

 

[utdrag från den officiella åtagandeförklaringen]

 

Mer information: