Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Doelstellingen en hoofdpijlers

 

OVER – Doelstellingen en hoofdpijlers 

2050: Naar een rechtvaardiger, klimaatneutraal Europa voor iedereen

 

"Wij, burgemeesters uit heel Europa, verhogen hierbij onze klimaatambities en verbinden ons ertoe actie te ondernemen in het tempo dat de wetenschap voorschrijft, in een gezamenlijke inspanning om de wereldwijde temperatuurstijging onder de 1,5 te houden - de hoogste ambitie van het Akkoord van Parijs.

Onze visie is dat we tegen 2050 allemaal in koolstofarme en veerkrachtige steden wonen met toegang tot betaalbare, veilige en duurzame energie. Als onderdeel van het Europees Burgemeestersconvenant zullen we doorgaan met (1) het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen op ons grondgebied, (2) het vergroten van de veerkracht en de voorbereiding op de negatieve gevolgen van de klimaatverandering, en (3) het aanpakken van energiearmoede als een van de belangrijkste maatregelen om een rechtvaardige overgang te waarborgen." 

[uittreksel uit het officiële Verbintenisverklaring]

 

https://eu-mayors.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-07/3pillars.png

 

De 3 pijlers van de verbintenissen van de ondertekenaars

  • Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 55% tegen 2030 

  • De veerkracht versterken 

  • Energiearmoede verlichten 

 

"Wij [burgemeesters uit heel Europa] verbinden ons ertoe ons steentje bij te dragen door de volgende acties te ondernemen: 

1. WIJ ZEGGEN TOE om middellange- en langetermijndoelstellingen vast te stellen die stroken met de EU-doelstellingen en minstens even ambitieus zijn als onze nationale doelstellingen. Ons doel zal zijn tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken. Gezien de huidige klimaatnoodsituatie zullen wij van klimaatmaatregelen een prioriteit maken en daarover communiceren met onze burgers. 

2. Wij zullen onze burgers, bedrijven en regeringen op alle niveaus BETREKKEN bij de uitvoering van deze visie en bij de transformatie van onze sociale en economische systemen. Wij willen een lokaal klimaatpact ontwikkelen met alle spelers die ons zullen helpen die doelstellingen te bereiken. 

3. Samen NU ACTIE ONDERNEMEN om de noodzakelijke overgang te versnellen. Wij zullen binnen de vastgestelde termijnen een actieplan ontwikkelen, uitvoeren en rapporteren om onze doelstellingen te bereiken. Onze plannen zullen bepalingen bevatten over de wijze waarop de klimaatverandering kan worden verzacht en aangepast, en dat voor àlle burgers. 

4. NETWERKEN met collega-burgemeesters en lokale leiders, in Europa en daarbuiten, om inspiratie bij elkaar op te doen. Wij zullen hen aanmoedigen zich bij ons aan te sluiten bij de Wereldwijde Burgemeestersconvenant, waar ook ter wereld, als zij de hierin beschreven doelstellingen en visie omarmen."

[uittreksel uit het officiële Verbintenisverklaring]

 

Meer informatie: