Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Cíle a klíčové pilíře

 

O NÁS – Cíle a klíčové pilíře 

2050: Směrem ke spravedlivější a klimaticky neutrální Evropě pro všechny 

 

„My, starostové a primátoři z celé Evropy, tímto zvyšujeme své ambice v oblasti klimatu a zavazujeme se podnikat konkrétní opatření vědou diktovaným tempem ve společné snaze o udržení globálního nárůstu teploty pod 1,5 - což je nejvyšší ambice Pařížské dohody. 

Naší vizí je stav, kdy do roku 2050 budeme všichni žít v dekarbonizovaných a odolných městech s přístupem k cenově dostupné, bezpečné a udržitelné energii. V rámci hnutí Pakt starostů a primátorů - Evropa budeme i nadále (1) snižovat emise skleníkových plynů na našem území, (2) zvyšovat odolnost a připravovat se na nepříznivé dopady změny klimatu a (3) bojovat s energetickou chudobou, jejíž řešení je jedním z klíčových opatření k zajištění spravedlivé transformace."

[výňatek z oficiálních Závazků]

 

https://eu-mayors.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-07/3pillars.png

 

Tři pilíře závazků signatářů 

  • Snížení emisí skleníkových plynů o 55 % do roku 2030 

  • Posílení odolnosti 

  • Zmírnění energetické chudoby  

 

„My, [starostové a primátoři z celé Evropy], se zavazujeme přispět tím, že podnikneme tato opatření: 

1. ZAVAZUJEME SE stanovit střednědobé a dlouhodobé cíle, které jsou v souladu s cíli EU a jsou alespoň stejně ambiciózní jako naše národní cíle. Naším cílem bude dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050. S ohledem na současnou kritickou situaci v oblasti klimatu budou opatření v oblasti klimatu naší prioritou a budeme o nich informovat naše obyvatele. 

2. ZAPOJUJEME naše obyvatele, podniky a orgány státní správy na všech úrovních do realizace této vize a do transformace našich sociálních a ekonomických systémů. Snažíme se vypracovat místní klimatický pakt se všemi aktéry, kteří nám pomohou těchto cílů dosáhnout. 

3. JEDNÁME, nyní a společně, abychom se vydali správným směrem a urychlili nezbytnou transformaci. Vypracujeme, zavedeme a oznámíme ve stanovených termínech akční plán k dosažení našich cílů. Naše plány budou obsahovat ustanovení o tom, jak zmírnit změnu klimatu a přizpůsobit se jí, a zároveň zachovat inkluzivitu. 

4. KOMUNIKUJEME s kolegy starosty a primátory a místními lídry, v Evropě i mimo ni, a vzájemně se inspirujeme. Podpoříme je v tom, aby se k nám připojili v rámci Globálního paktu starostů a primátorů bez ohledu na to, kde na světě se nacházejí, pokud by vzali za své zde popsané cíle a vizi.“ 

[výňatek z oficiálních Závazků]

 

Další informace: