Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Financing opportunitiesDelad förvaltning fonder Program för EU-finansiering Tekniskt stöd och rådgivande stöd Finansiella instrument från finansinstitutioner Alternativa finansieringssystem

Support services

Delad förvaltning fonder Program för EU-finansiering Tekniskt stöd och rådgivande stöd Finansiella instrument från finansinstitutioner Alternativa finansieringssystem

Smart Cities Marketplace (SCM)

Smart Cities Marketplace (Marknadsplatsen för smarta städer) är en plattform som erbjuds av EU-kommissionen. Här sammanförs aktörer med stadsanknytning i syfte att stödja grön, digital och rättvis omställning i städer, med fokus på små och medelstora kommuner. Plattformen har ett nära samarbete med borgmästaravtalet, EUCF (se nedan) och flera andra initiativ. Den erbjuder praktiskt inriktad kapacitetsuppbyggnad och kompetens, och har även en integrerad process för utforskning, utformning och finansiering som hjälper användare att upptäcka möjligheter, ta fram projektidéer och ordna finansiering från andra medlemmar i SCM:s investerarnätverk – en ständigt växande katalog full av möjligheter.

European City Facility (EUCF)

Det paneuropeiska instrumentet European City Facility har upprättats under Horisont 2020. EUCF stöder kommuner och grupperingar av dessa, samt lokala myndigheter som samordnar dem, över hela Europa i syfte att utveckla investeringskoncept och öka investeringarna i hållbar energi. Med ett bidrag på 60 000 euro finansierar EUCF tjänster och aktiviteter till stöd för utveckling av investeringskoncept, så som (tekniska) genomförbarhetsstudier, analyser av marknadsanalyser, intressenter och risker, samt juridiska, ekonomiska och finansiella analyser, osv. Bidraget är inte avsett för direkt finansiering av investeringar.

NextGenerationEU

NextGenerationEU (NGEU) är ett tillfälligt återhämtningsinstrument som ingår i ett av de största stimulanspaketen som någonsin finansierats i Europa. Instrumentet finns tillgängligt för medlemsstater men kan även användas för finansiering av lokala projekt.

Faciliteten för återhämtning och resiliens

Den här faciliteten är ett tillfälligt återhämtningsinstrument som ger EU-kommissionen möjlighet att mobilisera medel för att reparera de omedelbara ekonomiska och sociala skador som uppkommit på grund av coronapandemin. Den finansierar de återhämtnings- och resiliensplaner som lämnats in av medlemsstaterna, och som omfattar reformer och investeringar som ska ha implementerats senast vid slutet av 2026. Mer information.

NextGenerationEU – gröna obligationer

ESG-obligationer (miljö, sociala frågor och bolagsstyrning) är det snabbast växande segmentet på kapitalmarknaderna. De två populäraste typerna av ESG-obligationer är sociala och gröna obligationer. Som en del av NextGenerationEU kommer EU-kommissionen utfärda 30 % av NGEU-faciliteten i form av gröna obligationer. Målet med dessa obligationer är att:

  • Tillhandahålla åtkomst till ett brett urval av investerare, i synnerhet ESG-fokuserade investerare, i enlighet med målen i finansieringsstrategin för NextGenerationEU.
  • Gynna tillväxt på den gröna obligationsmarknaden och inspirera fler att utfärda gröna obligationer.
  • Öka finansflöden till grön teknik med riskpotential och på så sätt gynna realekonomin på lång sikt, tack vare ökad tillgänglighet för en säker och omfattande grön tillgång som kan diversifiera gröna investeringar. Investeringar i riskabla gröna projekt kan vägas mot säkra gröna obligationer från NextGenerationEU.

 

Användbara länkar

Vi delar viktiga publikationer som bland annat innefattar exempel på god praxis från borgmästaravtalet, de lärdomar som gjorts och användbara rapporter från EU:s stora institutioner. Flera av dessa publikationer är endast tillgängliga för aktörer med anknytning till borgmästaravtalet. De kan hämtas i resursbiblioteket som finns i den lösenordsskyddade delen (MyCovenant) av den här webbplatsen.

I synnerhet har vi tagit fram fyra broschyrer som ger vägledning genom olika finansierings- och biståndsmöjligheter för dina energi- och klimatåtgärder.

  1. Innovativa finansieringsmetoder
  2. Hjälp med projektutveckling
  3. Program för EU-finansiering
  4. Finansiella instrument från finansinstitutioner

 

Finansiering av klimatåtgärder: Regionkommitténs publikation om energiinvesteringar från städer och regioner

×