Skip to main content
linnapeade pakt – Euroopa

Liitu Toetajana

LIITU  - Toetajana

Pakti toetajad on mittetulundusühingud (kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ühendused, kohalikud ja piirkondlikud energeetikaasutused ning kodanikuühiskonna organisatsioonid), millel on suutlikkus edendada Euroopa linnapeade pakti ning mobiliseerida ja toetada meie liikmeid ja/või kohalikke omavalitsusi Euroopa linnapeade pakti eesmärkide saavutamisel.

Nad tegutsevad oma territooriumil ja pädevusvaldkondades (nt energeetika, keskkond, veendus, õhk) ning erinevatel valitsemistasanditel (nt Euroopa, riiklik, piirkondlik või kohalik), et edendada Euroopa linnapeade pakti algatust ja toetada oma allakirjutanuid. Pakti toetajad, kellel on ekspertteadmised õigus- ja finantsraamistikust, mille alusel nad tegutsevad - olgu see siis kohalikul, piirkondlikul, riiklikul või Euroopa tasandil -, sobivad ideaalselt allakirjutanutele kohandatud nõu pakkuma ja tuvastama sünergiat olemasolevate algatustega.

 

Kes võib osaleda? 

Pakti toetajatena võivad ühineda kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ühendused, Euroopa föderatsioonid, kohalikud ja piirkondlikud asjaomaste valdkondade asutused (energia/keskkond), valitsusvälised organisatsioonid ja kodanikuühiskonna organisatsioonid. Lisateavet leiate siit.

Kui vajate lisateavet, võtke ühendust pakti toetajate kasutajatoega: supporters@eumayors.eu

TOETAJATE NIMEKIRI 

 

Kuidas liituda? 

Pakti toetaja staatuse saamisest huvitatud kohalike omavalitsuste, valitsusväliste organisatsioonide ja asutuste ühendused peaksid läbima järgmised sammud:

Pange tähele! Enamik asutusi ja asutuste võrgustikke on eeldatavalt osalemiseks sobilikud ning julgustame neid allkirjastama kohustuste dokumendi ja saama Euroopa linnapeade pakti algatuse aktiivseteks toetajateks. Erandiks on kasumit taotlevad asutused, kellel on projektipõhised volitused ja keda rahastatakse enamasti erasektori vahenditest. Iga juhtumit hinnatakse aga eraldi ja sobivuse kohta saab teavet kasutajatoelt.

1. samm

Täitke registreerimisvorm.

2. samm

Pärast kinnituse saamist sobivuse kohta täitke ja allkirjastage linnapeade pakti kontori poolt saadetud kohustuste deklaratsioon.

3. samm

Pärast nõuetekohaselt täidetud ja allkirjastatud kohustuste deklaratsiooni kättesaamist loob linnapeade pakti kontor teie organisatsiooni veebiprofiili. See võimaldab teil aktiivselt osaleda linnapeade pakti kogukonnas ja aitab teil paremini toetada teiega seotud osapooli.

Registreeruge toetajaks