Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Liostaigh mar Thacadóir

LIOSTAIGH - Mar Thacadóir

Sainmhínítear Tacadóirí an Chúnaint mar eagraíochtaí seachbhrabúis (cumainn údarás áitiúil agus réigiúnach, gníomhaireachtaí fuinnimh áitiúla agus réigiúnacha, agus eagraíochtaí na sochaí sibhialta) a bhfuil an cumas acu Cúnant na Méaraí – an Eoraip a chur chun cinn agus tacú lena chomhaltaí agus/nó rialtais áitiúil agus iad a shlógadh chun cuspóirí Chúnant na Méaraí – An Eoraip a bhaint amach.

Gníomhaíonn siad ar a gcríocha agus ina réimsí saineolais (e.g. fuinneamh, an comhshaol, uisce, aer), agus ar leibhéil éagsúla rialachais (e.g. Eorpach, náisiúnta, réigiúnach nó áitiúil) chun tionscnamh Chúnant na Méaraí – An Eoraip a chur chun cinn agus chun tacú lena sínitheoirí. Agus saineolas acu ar an gcreat rialála, reachtach agus airgeadais faoina n-oibríonn siad – bíodh sé ar an leibhéal áitiúil, réigiúnach, náisiúnta nó Eorpach – tá Tacadóirí an Chúnaint in ann comhairle shaincheaptha a sholáthar do shínitheoirí agus sineirge a shainaithint le tionscnaimh atá ann cheana féin.

Cé atá incháilithe 

Féadfaidh Comhlachais Údaráis Áitiúla agus Réigiúnacha, cónaidhmeanna Eorpacha, gníomhaireachtaí téamacha áitiúla agus réigiúnacha (fuinneamh/comhshaol), eagraíochtaí neamhrialtasacha agus eagraíochtaí na sochaí sibhialta liostú mar Thacadóirí an Chúnaint. Gheofar tuilleadh eolais anseo.

Gheofar tuilleadh eolais ach teagmháil a dhéánamh le Deasc Chabhrach Thacadóirí an Chúnaint: supporters@eumayors.eu

LIOSTA SÍNITHEOIRÍ

Conas liostú 

Ba cheart do Chomhlachais Údaráis Áitiúla, ENRanna, agus Gníomhaireachtaí a bhfuil suim acu stádas mar Thacadóir Cúnant a fháil dul trí na céimeanna seo a leanas:

N.B. D’fhéadfadh an chuid is mó de na Gníomhaireachtaí agus dá líonraí a bheith incháilithe agus spreagfar iad chun an gealltanas gealltanais a shíniú agus chun bheith ina lucht tacaíochta gníomhacha do thionscnamh Chúnant na Méaraí – An Eoraip, cé is moite de na gníomhaireachtaí forbhrabúis sin, a bhfuil sainordú de réir an tionscadail acu agus atá maoinithe go príobháideach den chuid is mó. Mar sin féin, déanfar an cinneadh ar bhonn cáis, agus is féidir incháilitheacht a sheiceáil tríd an deasc chabhrach.

Céím 1

Líon isteach an fhoirm chláraithe.

Céím 2

Tar éis incháilitheacht a dheimhniú, ní mór duit an Ráiteas Gealltanais a sheol Oifig Chúnant na Méaraí - an Eoraip a líonadh isteach agus a shíniú.

Céím 3

Tar éis an Ráiteas Gealltanais líonta isteach agus síithe a fháil, cruthóidh Oifig Chúnant na Méaraí - an Eoraip próifíl ar líne do d'eagraíocht. Cuirfidh sé ar do chumas gníomhú i bpobal Chúnant na Méaraí agus cabhróidh sé leat tacaíocht níos fearr a thabhairt do na sínítheoirí a bhfuil baint acu leat.

Cláraigh mar thacadóir