Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Acmhainní Oiriúnaithe

Athléimneacht a Mhéadú

Is fís i bpáirt ag sínitheoirí an Chúnaint go mbeimid go léir, faoi 2050, inár gcónaí i gcathracha dícharbónaithe agus athléimneacha a mbeidh rochtain acu ar fhuinneamh inacmhainne, slán agus inbhuanaithe. Chuige sin, geallann na sínitheoirí go méadóidh siad an athléimneacht agus go n-ullmhóidh siad faoi choinne tionchar diúltach an athraithe aeráide, chomh maith le hastaíochtaí a laghdú agus dul i ngleic leis an mbochtaineacht fuinnimh.

Tacaíonn tionscnamh an Chúnaint le sínitheoirí ina n-iarrachtaí gníomhartha oiriúnaithe a phleanáil, a chur i bhfeidhm agus monatóireacht a dhéanamh orthu – trí threoir mhodheolaíoch, gníomhaíochtaí forbartha acmhainne, acmhainní eolais agus deiseanna comhoibrithe a chur ar fáil.

Cuir eolas ar an tSaoráid Tacaíochta Beartais

PSF Webinar Illustration

Sheol an Coimisiún Eorpach an tSaoráid Tacaíochta Beartais chun cabhrú le húdaráis áitiúla agus réigiúnacha dul ó phleanáil go gníomh maidir le hoiriúnú aeráide faoi Chúnant na Méaraí – An Eoraip. Rithfear an tSaoráid mar chlár píolótach dhá bhliain ó 2022-2023 agus d’fhéadfadh clár taighde agus nuálaíochta Misean an Aontais Eorpaigh um oiriúnú don athrú aeráide de chuid chlár Fhís na hEorpa rannchuidiú le méadú na Saoráide.

Neartaíonn an tSaoráid an tacaíocht a thugann Cúnant na Méaraí maidir le hoiriúnú, trí fhoghlaim agus acmhainní piaraí tiomnaithe, seimineáir phoiblí, agus podchraoltaí. Ina theannta sin, dírítear ar 12 Bhallstát chun ceardlanna náisiúnta a óstáil agus rochtain a fháil ar dheiseanna cúnaimh theicniúil: An Bhulgáir, an Chróit, Poblacht na Seice, an Ghréig, an Ungáir, an Iodáil, an Pholainn, an Phortaingéil, an Rómáin, an tSlóvaic, an tSlóivéin, agus an Spáinn.

 • Modúl 1: Foghlaim ó shaineolaithe
 • Modúl 2: Malartú le Piaraí
 • Modúl 3: Cuir i bhfeidhm le tacaíocht saineolaithe
 • Modúl 4: Taispeáin na ceachtanna a foghlaimíodh

Tuilleadh eolais

Mar gheall ar an STB

Sraith Seimineár Gréasáin ar Oiriúnú

Faigh spreagadh

Éist lenár sraith podchraoltaí ar Oiriúnú!

 

  Nuacht ghaolmhar

  Úsáid ár nUirlisí

  urban adaptation support tool logo 

  list 

  Is í an Uirlis Tacaíochta don Oiriúnú Uirbeach an phríomhacmhainn oiriúnaithe do phobal an Chúnaint. Tugann sé treoir trí na príomhchéimeanna chun plean gníomhaíochta um oiriúnú a chur i dtoll a chéile agus chun gníomhaíochtaí oiriúnaithe a chur i bhfeidhm. Déanann an uirlis tagairt, i ngach céim, d’ábhair mhórluachmhara eolais, do chás-staidéir agus d’uirlisí.

  Ba iad Cúnant na Méaraí - Oifig na hEorpa agus an Ghníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil a cheap an uirlis i gcomhpháirt agus rinne sínitheoirí an Chúnaint tástáil uirthi.

    

  capture 

  Tugann an tAmharcóir ar Léarscáil den Oiriúnú Uirbeach foramharc ar raon guaiseanna aeráide agus ar a leochailí atá cathracha i leith na nguaiseanna seo agus ar a gcumas oiriúnaithe. Comhordaíonn an uirlis faisnéis maidir le dáileadh spásúil agus déine feicthe agus réamh-mheasta teochtanna ard, tuilte, ganntanas uisce, falscaithe agus galair veicteoir-iompartha. Tugann sé léargas freisin ar cad is cúis le leochaileacht agus nochtadh do na guaiseacha seo agus ar phleanáil agus ar ghníomhaíochtaí oiriúnaithe.

  An Ghníomhaireacht Eorpach Comhshaoil a cheap an uirlis seo.

   

  Foghlaim ó Chomhphobail ar fud na hEorpa

  Rialachas

   

  Réitigh bunaithe ar an dúlra

   

  Aistriú cóir

  • Murcia, Spain: measuring social vulnerability and sectoral adaptive capacity, 2020

   

  Laghdú rioscaí tubaiste

   

  An timpeallacht thógtha

   

  Féach ar Acmhainní eile

  Foilseacháin

   

  Naisc úsáideacha