Skip to main content
Конвент на кметовете – Европа

EAFRD - Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) е инструмент на Общата селскостопанска политика на ЕС (ОСП), който се фокусира върху решаването на специфичните предизвикателства на селските райони. Правителството назначава управляващия орган, чиято задача е да информира потенциалните бенефициенти за наличната подкрепа, приложимите правила и нивото на приноса на ЕС.

През програмния период 2014-2020 г., ЕЗФРСР съфинансира развитието на селските райони чрез програми за развитие на селските райони (ПРСР), управлявани от националните правителства. Съгласно преходния регламент на Общата селскостопанска политика (ОСП), ПРСР са условно удължени за 2021 и 2022 г. През тези години на ПРСР ще бъдат предоставени 26,9 милиарда евро от бюджета на ЕЗФРСР за 2021-27 г. и допълнителни 8,1 милиарда евро от инструмента на ЕС за възстановяване от следващото поколение. Поради това удължаване, много от проектите и схемите, включени в ПРСР, ще продължат да работят до края на 2025 г. От 2023 г. нататък, всички нови действия за развитие на селските райони ще бъдат включени в националните стратегически планове за ОСП. Всеки национален план ще бъде създаден около ключови социални, екологични и икономически цели за селското стопанство, горското стопанство и селските райони на ЕС.

ПРСР (до 2023 г.) обхващат 4 от 6-те приоритета, определени на ниво ЕС:

 • Трансфер на знания и иновации
 • Жизнеспособност и конкурентоспособност на фермите
 • Организация на хранителната верига и управление на риска
 • Възстановяване, опазване и подобряване на екосистемите
 • Ефективно използване на ресурсите, устойчива на климата икономика
 • Социално включване и икономическо развитие

Основни политически цели на ОСП (2023-2027 г.):

 • осигуряване на справедлив доход на земеделските производители;
 • повишаване на конкурентоспособността;
 • ребалансиране на силата в хранителната верига;
 • действия по изменение на климата;
 • грижа за околната среда;
 • опазване на ландшафтите и биоразнообразието;
 • подкрепа за поколенческото обновяване;
 • оживени селски райони;
 • за защита на качеството на храните и здравето.

Специфични цели на ОСП по държави

За да получите информация относно отворените покани за проектни предложения, трябва да се свържете с Министерството на земеделието във Вашата страна.

Всички европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове), включително EMFAF, могат да се използват в интегрирани пакети на местно, регионално или национално ниво чрез използването на териториално интегрирани инструменти като Водено от общността местно развитие (CLLD) и интегрирани териториални инвестиции (ITI) – за повече информация вижте CLLD и ITI.

Country
Leverage factor
Managing structure & coordination
Inspiring Examples
Useful links

Програми за развитие на селските райони по страна до 2023 г. и Стратегически планове на ОСП към 2023 г.

Support service
No