Skip to main content
linnapeade pakt – Euroopa

EAFRD - Euroopa Põllumajanduse Maaeluarendusfond

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD) on ELi ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) instrument, mis keskendub maapiirkondadele eriomaste väljakutsete lahendamisele. Valitsus määrab korraldusasutuse, kelle ülesandeks on teavitada potentsiaalseid toetusesaajaid saadaolevatest toetustest, kehtivatest reeglitest ja ELi panuse suurusest.

Programmiperioodil 2014–2020 kaasrahastas EAFRD maaelu arengut liikmesriikide valitsuste hallatavate maaelu arengu programmide kaudu. Ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) üleminekumääruse alusel on maaelu arengu programme tinglikult pikendatud 2021. ja 2022. aastaks. Nende aastate jooksul eraldatakse maaelu arengu programmidele EAFRD 2021.–2027. aasta eelarvest 26,9 miljardit eurot ja Euroopa Liidu taasterahastust täiendavalt 8,1 miljardit eurot. Tänu pikendusele jätkuvad paljud maaelu arengu programmides sisalduvad projektid ja skeemid kuni 2025. aasta lõpuni. Alates 2023. aastast lisatakse kõik uued maaelu arengu meetmed riiklikesse ÜPP strateegilistesse kavadesse. Iga riiklik kava põhineb ELi põllumajandus-, metsa- ja maapiirkondade peamistel sotsiaalsetel, keskkonnaalastel ja majanduslikel eesmärkidel.

Maaelu arengu programmid hõlmavad (aastani 2023) nelja ELi tasandil seatud kuuest prioriteedist:

 • teadmiste siire ja uuendused;
 • põllumajandusettevõtete elujõulisus ja konkurentsivõime;
 • toiduahela korraldus ja riskijuhtimine;
 • ökosüsteemide taastamine, kaitse ja edendamine;
 • ressursitõhus, kliimatingimustele vastupidav majandus;
 • sotsiaalne kaasatus ja majanduslik areng.

ÜPP (2023–2027) peamised poliitilised eesmärgid:

 • tagada põllumajandustootjatele õiglane sissetulek;
 • suurendada konkurentsivõimet;
 • taastada jõudude tasakaal toiduahelas;
 • rakendada kliimamuutustega seotud meetmeid;
 • tagada keskkonnakaitse;
 • säilitada maastikke ja elurikkust;
 • toetada põlvkondade vahetumist;
 • tagada elujõulised maapiirkonnad;
 • kaitsta toidu kvaliteeti ja tugevat tervist.

ÜPP riigispetsiifilised eesmärgid

Avatud projektikonkursside kohta teabe saamiseks pöörduge oma riigi põllumajandusministeeriumi poole.

Kõiki Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde, sealhulgas EAFRD-d, saab kasutada kohalikul, piirkondlikul või riiklikul tasandil integreeritud pakettide koosseisus territoriaalsete integreeritud vahendite kaudu, nagu kogukonna juhitud kohalik areng ja integreeritud territoriaalsed investeeringud. Lisateavet leiate kogukonna juhitud kohaliku arengu ja integreeritud territoriaalsete investeeringute lehtedelt.

Country
Leverage factor
Managing structure & coordination

Riiklikud ja piirkondlikud korraldusasutused - DG REGIO

- Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat

Inspiring Examples
Useful links

Maaelu arengu programmid riigiti aastani 2023 ja ÜPP strateegilised kavad 2023. aasta seisuga

Funding column
Support service
No